Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrag. Is de H. Geest een onderscheiden Persoon van

Vader en Zoon?

Antw. Ja doch. Deeze drie zyn wel een; maar egter is de Heilige Geest niet de Vader, nog de Zoon. Gelijk ook de Vader niet is de Zoon, nog de H. Geest; en de Zoon niet is de Vader, nog de Heilige Geest, maar zy zyn Persoonlyk van den anderen onderscheiden.

Vrag. Hoe bewyst gy dat?

Antw 1. Om datze elk in 't byzonder onderscheidenlijk werden opgetelt, Hag. 2:5, 6. Ik ben met u lieden spreekt de HEERE, met het WOORD door het welke ik inet u lieden een verbond gemaakt hebbe, als gy uit Egypten uittrok: ende mynen GEEST staande in het midden van u lieden. Vergeleken Matth. 28 : 19. Dooptze in den naame des Vaders, ENDE des Zoons, ENDE des Heiligen Geestes. 1 Joh. 5 : 7. Drie zyn 'er die getuigen in den Hemel: De Vader, het Woord, ende de Heilige Geest.

2. Om dat de Heilige Geest uitdrukkelijk een ander genaamd werd, dan de Vader en de Zoon, Joh. 14 : 16, 17. Ik zal den VADER bidden, ende hy zal u eenen ANDEREN TROOSTER geeven, namentlyk den GEEST der waarheid. Maar op sommige passen Maggid MischneZach. 9 : 12. Eenen anderen of tweeden aanwyzer en verkondiger.

3 Om dat hy ook onderscheidenlijk geopenbaart is, als by den Doop van Christus, Luc. 3 : 22. Ende dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lighamelyke gedaante gelyk een duive : ende dat 'er een stemme geschiede uit den Hemel; seggende: Gy zyt myn geliefde Zoone, in u hebbe ik myn welbehagen.

Vrag. Word dan de derde Persoon met den naam van Geest benoemd, om dat hy behoort tot het Goddelijke Weezen dat Geestelyk is? nu ' Antw. Geenzints. Dat word wel veronderstelt. Doch is de eigentlijke reden van die benoeminge niet. Want de Vader en Zoon behoren ook tot dat zelve Geestelyk

Sluiten