Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 : 26. Ende indien de Satan den Satan uitwerpt, zo is hy tegen hem zeiven verdeelt: hoe zal dan zyn Ryk bestaan ?

.-. Vrag. Is deeze gelykenis gepast ?

Antw. Ja.

1. Hier is een Overste of Konink in dit Ryk, by uitnemendheid genaamt de Duivel en Satanas, die de geheele Waereld verleid, Openb. 12 : 9. De Overste deimacht des Luchts, des Geestes, Eph. 2 : 2. Zyn eigen naam is Beêlzebul, den Oversten der Duivelen, Matth. 12 : 24.

2. De dienstknegten in dit Ryk, zyn de menigte der booze Geesten, die zyn Engelen genoemd worden, Matth. 25 : 41. Geweldhebbers der Waereld, der duisternisse deezer eeuwe, en geestelyke boosheden in de Lucht, met wien wy te stryden hebhen, Eph. 6 : 12.

3. De onderdanen van dit Ryk zyn de Koningen der Aarde, die kryg voeren tegen Christus en zyn Kerke, Openb. 19 : 19. Zyn eerstgeboorene Zoone is de Antichrist, 2 Tessal. 2 : 9. De groote menigte der onwedergeboorene en goddelooze, die 't zy openbaar, t zy bedekt, Christus en zyn Kerke tragten te verderven, doende den wille des vleesches en der gedagten, Eph. 2 : 3. Bekend in de Schrift onder de naam van ongeloovige, die niet bestraalt worden door het Licht des Evangeliums. 2 Cor. 4 : 4. Kinderen der ongehoorzaamheid ende des toorns, Eph. 2 : 2. Het Zaad der slange, Gen. 3 : 15. Adderen gebroedzel, Matth. 3 : 7. Gevangene in zyne strikken tot haar verderf naar zynen wille, 2 Tim. 2 26.

4. De wetten waar na dit Ryk bestierd word; zyn de begeerlykheid der oogen, de wellusten des vleeschs, en de grootsheid dezes levens, 1 Joh. 2 : 16. De wet der zonde, Rom. 7 : 26. De wille des vleesches en de gedagten, Eph. 2 : 3. De wille des Duivels, allerlei liegen ende bedriegen, Joh. 8 : 44.

5. De goederen die in dit Ryk genooten werden, zyn vyandschap tegen God, Rom. 8:7. Blindheid in het verstand, en hardigheid in de wil, Eph. 4 : 18. [Ioogmoed en zorgeloosheid, Ezech. 16 : 49. Allerlei

Sluiten