Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ryen, Nydt, moort, dronkenschappen, brasseryen, ende diergelyke: van de welke ik u te voren zegge, gelyk ik ook te voren gezegt hebbe, dat die zulke dingen doen, het Koninkryke Gods niet en zullen be-erven.

4. Dit doet hy uitwendig door verdrukkinge en vervolginge van de Kerk, Openb. 12 : 12, 13. Wee den genen die de Aarden ende de Zee bewoonen; want de Duivel is tot u afgekomen ende heeft grooten toorn, wetende dat hy een kleinen tyd heeft. Ende doe de Draak zag dat hy op de Aarde geworpen was, zoo heeft hy de vrouwe vervolgt die het manneken gebaard hadde. Inwendig door allerlei aanvegtingen en kwellingen, 1 Petr. 5 : 8. Zyt nuchteren ende waakt: want uwe tegenpartye de Duivel gaat om als een briesschende Leeuw, zoekende wien hy zoude mogen verslinden.

Vrag. Hoe bewyst gy, dat de Duivel loert tot verderf van ieder Lidmaat in de Kerk in 't byzonder?

Antw. 1. Is de mensch noch onbekeert,

a. Hy zoekt hem gerust en zorgeloos te houden in de zonde. Daarom werd hy genaamt een sterk gewapende , die zo lang hy zyn hof bewaart, alles in vreede houd, Lue. 11 : 21. Is 't dat de mensch onder het gehoor van Gods Woord komt, daar zyn elende en de noodzakelijkheid van geloof en bekeering kragtig betuigd word. Zyn hart word 'er niet onder verbryzelt, maar vast gehouden in de ydele waan dat alles wel is, Deut. 29 : 19. Ende het geschiede, als hy de woorden deezes vloeks hoort, dat hy zich zeiven zegene in zyn herte, zeggende; ik zal vreede hebben, wanneer ik schoon na mynes herten goeddunken zal wandelen: om de dronkene te doen tot de dorstige.

b. Hy houd hem zo yverig beezig in de dingen van de tyd, dat 'er geen ogenblik voor God en zyn dient af kan, 1 Tim. 6 : 9. Doch die ryk willen worden, vallen in verzoekinge, ende in den strik ende in veele dwaze ende schadelyke begeerlykheden, welke de mensche doen verzinken in verderf ende ondergang. Hy stopt hem , om zyn Conscientie te voldoen, allerlei argumenten in de hand, die een schyn van verontschuldiging hebben, Luc. 14 : 18—20. Ende zy begonden alle zig eendragtiglyk te ontschuldigen, de eerste zeide tot hem. Ik hebbe eenen akker gekogt, ende het is nodig dat ik uitga, ende hem bezie; ik bidde u, houd ïny voor verontschuldigt. Ende een ander zeide : ik hebbe vyf

Sluiten