Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 : 22. t Zy door kranke troost te zoeken in liet Schepsel buiten God, Jerem, 2 : 13. 't Zy door de Schepselen na zig te neemen zonder dankzegginge, gelijk er van Israël staat Hoz. 2:7. Zy en bekent doch niet, dat ik haar het koorn ende den most, ende de olie gegeven hebbe, ende haar het zilver ende gout vermenigvuldigt hebbe, dat zy tot den Baal gebruikt hebben.

, ^oe vaa'£ men door ongeduld en murmureeringe, den Schepper in zyn magt en goedheid verloochent, met Israël zeggende, Psalm 78 : 19. Zoude Godt een Tafel konnen toenchten in de Woestyne? En met den Hoofdman, - Kon. 7 : 2. Ziet, zo de Heere vensteren in den Hemel maakte, zoude de zaken konnen geschieden.

Vrag. Hoe behoorde men dit wangedrag te bezeflen? Antw. Als een ellendige onzinnigheid; zal het Schepsel zyn Schepper vergeeten ? zal het leem tegen zyn potte)akker opstaan? ö Wee! dien die met zyn formeerder twist De Digter zingt 'er van, Psalm 28 : 5. Omdat ze niet ietten op de daden des Heeren, nog op het werk zyner anden zo zal hy ze af breeken, ende zal ze niet bouwen. dat dan een iegelijk, die zig zei ven schuldig kent, verzoening zoeke in Christus; met David zeggende, schept my een rein herte 5 God: ende vernieuwt in 't binnenste van my eenen vasten Geest! Psalm 51 : 12. Bekeert my, zo zal ik lekeert zyn ; want gy zyt de Heere myn God, Jerem. 31 : 18.

. . Vrag. Wat eischt de Heere van zyn volk?

Antw. 't Is niet genoeg, dat een godzaligen God den öchepper , in zyne werken beschouwe. Nemaar hy moet

f 0 ï6 ( cu^en' W^lke (jod in dit doorlugtig werk betoont heeft, geloovig roemen en pryzen, Openb. 4:11 ,'y Heere ZJ\ weerdig te ontfangen de heerlykheid, ende de eere, ende de kracht, want gy hebt alle dingen geschapen, ende door uwen wille zyn zy, ende zynze geschapen. Voeg hierby, dat hy zyn vertrouwen moet stellen op God zyn Vader, niet twyffelende, of hy zal hem van alle noodruft na Lyf ende Ziel verzorgen, en ook alle kwaad dat hem in dit jammerdal toekomt, ten besten keeren Jer. 14 : 22. Gy zyt ö Heere onze Godt! Daarom zullen wy op u wagten. 1 Petr. 4 : 19. Zo dan ook die iyden na den wille Gods, dat zy hare Ziele hem als den getrouwen Schepper, beveelen met weldoen.

26

Sluiten