Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* • Vrag. Wat beteekent het woord Voorzienigheid?

Antw. Voorzienigheid in 't Grieksch uoóvolu , in t Latyn Providentia, zegt eigentlijk, iets van te vooren zien of weeten eer het gebeurt. Dewyl nu iemand die voorziende is, in staat is zorg te dragen over Personen en zaaken, wordt het overgebragt om te beteekenen verzorgen en beschikken, 1 Tim. 5 : 8. Rom 13 : 14. Hier mede stemt het Hebreeuwsche nxi overeen: 't welk Abraham tot zynen Zoon gebruikt, Genes. 22 : 8. God zal hem zeiven een Lam ten brand-offer verzien.

Vrag Wat is den Inhoud van deezen Artikel?

Antw. De leere der Goddelijke Voorzienigheid en Regeeringe van alle dingen, tot vertroostinge zyner Kinderen op alle haare weegen.

Vrag. Hoe word deezen Artikel verdeelt?

Antw. I. Het eerste behelst de leere van Gods Voorzienigheid.

A. Voorgestelt op zig zelf,

a. By wyze van ontkenning. Wy geloven dat dien goeden God, na dat hy alle dingen geschapen hadde. dezelve niet heeft laaten vaaren, nog den gevalle ofte fortune overgegeeven.

b. By manier van bevestiging, maar stiert ende legeert ze alzo na zynen heiligen wille, dat in deeze wereld niet geschied, zonder zyne ordonnantie:

B. Nader verklaart,

a. Zo tot verdeediging van Gods heilige Regtvaerdigheid, hoewel nogtans God nog Aucteur is, nog schuld heeft, van de zonde die daar geschiedt. Want zyne magt ende goedheid is zo groot ende onbegrypelyk, dat hy zeer wel ende regtveerdiglyk zyn werk beschikt ende doet, wanneer ook de Duivelen ende Godlooze onregtveerdiglyk handelen.

b. Als tot vermyding van alle zondige nieuwsgierigheid. Ende aangaande 't gene hy doet boven het be-

Sluiten