Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wert. De Schepper van Hemel en Aarde word niet moede, Jes. 40 : 28. 't Geschied alles door enkel bevel van zyn wil, Psalm 147 : 15, 16, 17. Hy zend zyn bevel op Aarden , zyn woord loopt zeer snel, hy geeft sneeuw als wolle: Hy strooit den regen als assche. Hy werpt zyn ys henen als stukken: wie zoude bestaan voor zyne koude?

Vrag. Waar over gaat Gods Voorzienigheid?

Antw. Over alle dingen. Zoo dat in deeze Waereld niet geschied zonder zyn ordonnantie, Psalm 103 : 19. De Heere heeft zyn troon in de Hemelen bevestigt, ende zyn Koninkryke heerscht over alles. Psalm 119: 91. Na uwe ordonnantiën bly ven zy noch heden staan, want zy alle zyn uwe knegten.

Vrag. Gaat Gods Voorzienigheid over groote en kleine dingen?

Antw. 1. Gods bestiering gaat over groote dingen, tly regeert in den Hemel, de Zon, de Maan, en de Sterren, Job 38 : 32, 33. Kondt gy de Mazzaroth voortbrengen in haren tyd, ende den wagen met zyne kinderen leiden, weet gv de ordonnantiën des Hemels, ofte kond gy de heerschappye des zeiven op de Aarde bestellen? Op der Aarde Koningrijken en heerschappyen, Dan. 2 : 21. \Vant hy verandert de tyden ende de stonden, hy zet de Koningen at, ende hy bevestigt de Koningen: hy geeft den wyzen wysheid, ende wetenschap den genen die verstand hebben. Ja de herten der Koningen, Spreuk. 21 : 1. Des Konings herte is in de hand des Heeren als waterbeeken: hy neigt het tot al dat hy wil.

2. Gods bestiering gaat over de allerkleinste dingen, gelijk over de muskens in de Lugt, en de hairen onzes hoofts, Matth. 6 : 26. Aanziet de vogelen des Hemels, dat zy niet en zaayen, noch maayen, noch verzamelen in de schuuren, ende uwe Hemelsche Vader voedt nogtans dezelve . ende gaat gy dezelve niet zeer veel te boven? Oap. 10 : 29, 30. Ende worden niet twee muskens om een penningsken verkocht? Ende niet een van deezen en zal op de Aarde

Sluiten