Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende die zal de Aarde verhooren. Ende de Aarde zal het koorn verhooren, mitsgaders den most, ende de olie: ende die zullen Jisreël verhooren.

5. Van spys en drank, Psalm 145:15,16. Aller oogen wagten op u: ende gy geeft hen hare spyze t'zyner tyd. Gy doet uwe hand open, ende verzadigt al wat daar leeft

na u welbehagen.

6. Van gezontheit en krankte, Job 5 : 18. Want hy doet smerte aan, ende hy verbint: hy doorwont, ende zyne

handen heelen.

7. Van rykdom en armoede, 1 Sam. 2 : 7. De lieere maakt arm ende maakt ryk, hy vernedert, ook verhoogt hy.

Vrag. Gaat Gods Voorzienigheid over gebeurlyke en

toevallige dingen?

Antw. Ja. Gelyk het lot en hoe het valt, Sprek. 16 : 33. Het lot word in den schoot geworpen: maar 't.geheel beleid daar van is van den Heere.

Vrag. Wat noemt gy gebeurelijke dingen?

Antw. Dingen die ten opzigt van den mensch, bv geval gebeuren, als 'er geen vaste zamenhang is tusschen de oorzaken en uitwerkingen van dien.

Vrag. Hoe bewyst gy dit nader ?

Antw. 1. Dit leert Gods Woord, Spreuk, 16 : 1, 2. De mensche heeft schikkingen des herten, maar de antwoorde der tonge is van den Heere. Alle wegen des mans zyn zuiver in zyne oogen: maar de Heere weegt de geesten.

2. Dit bevestigen de vrywillige daden, als van Josephs broederen, Gen. 45 : 7. Doch God heeft my voor u lieder aangezigte henen gezonden, om u een overblyfzel te stellen op de Aarde; ende om u by het leeven te behouden, door eene groote verlossinge En het bevel van Cores, tot den opbouw van den Tempel, Jes. 46 : 11. Die eenen Roofvogel roepe van 't Oosten, eenen man mynes raads uit verre lande : ja ik hebbe het gesprooken, ik zal 't ook doen komen , ik hebbe het geformeert, ik zal 't ook doen.

Sluiten