Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. In een buitengewoone, waar door hy afwykt van de vastgestelde order der natuur, door het doen van groote wonderwerken, Joël 2 : 30, 31. Ende ik zal wonderteekenen geven in den Hemel ende op der Aarden, bloet ende vier, ende rookpielaren. De Zonne zal verandert worden in duisternisse, ende de Mane in bloet: eer dat die groote ende vreesselyke dag des Heeren komt. Psalm 72 : 18, 19. Gelooft zy de Heere God, de God Israëls die alleen wonderen doet, ende gelooft zy de naam zyner heerlykheid tot in der eeuwigheid!

Vrag. Waar toe dient het, dat wy weten dat God alle dingen geschapen heeft, en nog door zyne Voorzienigheid onderhoud ?

Antw. 1. Dat wy in allen tegenspoed geduldig zyn mogen, zonder murmureering tegen den Heere, Mich. 7 : 9. Ik zal des Heeren gramschap dragen; want ik hebbe tegen hem gezondigt. Job 1 : 2'1. De Heere heeft gegeven, ende de Heere heeft genomen: de naam des Heeren zy gelooft.

2. Dat wy in alle voorspoed dankbaar zyn, en al het goede dat wy van den Heere ontfangen, met blydschap roemen en pryzen, Psalm 103 : 1, 2. Looft den Heere myne Ziele: ende al wat binnen in my is zynen heiligen naame. Looft den Heere myne Ziele: ende vergeet gene van zyne weldaden. Jes. 63 : 7. Ik zal de goedertierentheden des Heeren vermelden, den veelvoudigen lof des Heeren na alles dat de Heere ons bewezen heeft. En de groote goedigheid aan den Huize Israëls, die hy haar beweezen heeft na zyne barmhertigheeden, ende na de veelheid zyner goedertierentheden.

3. Dat wy in alles dat ons nog overkomen kan, een goed toeverzigt hebben op onzen getrouwen God en

ader, aangezien dat alle Creaturen alzo in zyner hand zyn, dat ze tegen zynen wille hen nog roeren nog bewegen konnen, Psalm 37 : 5. Wentelt uwen weg op

Sluiten