Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Adam en Eva was; in een staat der Verkeertheid, waar in alle Menschen geboren worden; in een staat der Herstellinge of der genade, waar in de gelovige zyn; in een staat der Heerlykheid, waar in de gelovige zyn zullen na dit leeven.

Vrage. Wat is den Inhoud van deezen Artikel? Antw. Een vertoog van de Scheppinge des Mensche na Gods beeld, deszelfs Val en Verdorventheid, en Onvermogen tot eenig goed.

Yrag. Waartoe dient ons de kennisse van de Scheppinge en Val des Menschen, en zyn Verdorventheid door den Val?

Antw. 1. Dus worden wy geleert, dat het verderf niet uit God, maar uit den Mensche is. God schiep hem goed, opregt, en na zyn beeld, maar de Mensch heeft hem zelve en alle zyne nakomelingen, door 't ingeeven des Duivels en eige moedwillige ongehoorzaamheid, van de Goddelijke gaaven berooft, Hos. 13 : 9. Het heeft u bedorven o Israël! want in my is uwe hulpe. Deut. 32 : 5. Hy heeft het tegen hem verdorven: Het zvn zyne kinderen niet, de schandvlekke is liaare: 't Is een verkeert en verdraait geslagte.

2. Die kennisse doet ons zien, hoe diep en elendig alle Menschen door de zonde geworden zyn, Rom. 3 : 23. Want zy hebben alle gezondigt, ende derven de heerlykheid Gods. Klaagl. 5 : 16. De Kroone onzes hoofds is afgevallen, ö wee nu onzer, dat wy zoo gezondigt hebben!

3. Die dringt den zondigen Mensch na een middel van verlossinge om te zien, Hand. 2 : 37. Ende als zy dit hoorden, wierden zy verslagen in 't herte, ende zeiden tot Petrus ende de andere Apostelen, wat zullen wy doen mannen broeders?

4. Die verpligt de verloste met dankzegging te roemen de grootheid van Gods ontferming, haar in Christus beweezen, Psalm 116 : 12, 13. Wat zal ik den lleere vergelden voor alle zyne weldaden aan my beweezen? Ik zal den beeker der verlossinge opneemen, ende den naame des Heeren aanroepen.]; Collos. 1 : 12, 13. Dankende den Yader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der

Sluiten