Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Ouders door een zadelyke voortteelinge, of door ontsteekinge , even als de eene kaars de andere ontsteekt?

Antw. 1. Dit hebben veele uit de Lutersche en andere gestelt, dog te onregt. De Ziel is een geestelijke Selfstandigheid, en by gevolge ondeelbaar. De Schrift schryft ook uitdrukkelijk de voortbrenginge der Ziele onmiddelijk aan God toe, Pred. 12 : 7. En de Geest wederom tot God keere. die hem gegeeven heeft. Jes 57 : 16. De Zielen die ik gemaakt hebbe. Zach. 12 : 1. Die des Mensehen Geest in zyn binnensten formeert. Daarom werd God genaamt de Vader der Geesten, Hebr. 12 : 9. De God der Geesten alles vleesches, Num. 16 : 22.

Vrag. Hebt gy nog een bewys?

Antw. Ja.

2. Indien de Ziel van den Alensch van de Ouders was, zo zoude zy zyn van de Vader alleen, of van de Moeder alleen, of van beiden. Niet van de Vader alleen, want dus zoude de Moeder die niet van gelijke genereeren. Niet van de Moeder alleen, want dan zoude Vader daar uit geslooten zyn. Niet van beiden, want dan zoude de Ziel gemengd zyn uit de Substantie van de Vader en Moeder. Het een en ander is ongerymt te stellen.

3. Indien de Ziel van de Ouders was, dan moest zy gegenereerd worden, of van het Lighaam der Ouders, of van derzelver Ziel. Niet van het Lighaam: om dat uit een Lighaam geen Geest kan worden: alzo een Lighaam en Geest in haar geheele natuur verschillen; en al wat genereerd, zyns gelijke genereerd. Niet van de Ziel, om dat die ondeelbaar is, daar nogtans al wat genereerd, deelbaar zy.

Vrag. Waar toe schept God de Ziel?

Antw. Om die te vereenigen met het Lighaam, welke beiden op het allernauwst met malkanderen vereenigt zynde, een Mensch uitmaken, Gen. 2 : 7. Ende de Ileere God hadde den Mensch geformeert uit het stof derAaiden , ende in zyne neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werdt de Mensche tot eene leevende Ziele.

Sluiten