Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrag. Waar in bestaat deeze vereeniging van de Ziel met het Lighaam?

Antw. De manier van deeze vereeniging is voor ons onbekent en verborgen. Dit kan men 'er van zeggen.

1. Die vereeniging is plaatzelyk, zo dat de Ziel is en blijft in het Lighaam tot haar ontbinding, egter zonder eenige uitbreiding; of verdeelinge, terwyl zy zelve in het Lighaam werkt. Gelijk 'er daarom van den opgewekten Eutyches staat, Hand. 20 : 10. Zyne Ziele is in hem.

2. Deeze vereeniging is nataurljjk of weezentlijk; zo dat uit de vereeniginge van deeze twee weezens een derde ontstaat, dewelke wy een Mensch noemen.

3. Uit deeze vereeniging volgt een zamenwerking of onderlinge mededeelinge van hunne werkingen; zo dat in een welgestelt Lighaam, de tong en andere leeden op de wil van de Ziel bewogen worden, en de Ziel wederom aangedaan word door de Lighamelijke beweegingen van de uiterlijke zinnen des Lighaams.

Vrag. Hoe lang blyft deeze vereeniging na Ziel en Lighaam bestand?

Antw. Tot dat het Lighaam door de dood word neergeveld, en daar door onbekwaam werdt, om met de Ziel t' zamen te werken.

Vrag. Hoe gaat het dan rnet het Lighaam?

Antw. Het Lighaam keert tot stof, waar uit het genomen is, Psalm 90 : 3. Gy doet den Mensche wederkeeren tot verbryselinge: ende zegt, keert weder gy Menschen kinderen. Pred. 12 : 7. Dat het stof wederom tot Aarde keere als het geweest is.

Vrag. Hoe gaat het dan met de Ziel?

Antw. De Ziel sterft niet, maar gaat terstont in den Hemel ofte in de Helle, Luc. lü : 22, 23. Ende het geschiede dat de Bedelaar stierf, ende van de Engelen gedragen wierd in den schoot Abrahams, en de Ryke stierf ook ende wierd begraven. Ende als hy in de

Sluiten