Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eet, zult gy den dood sterven, 't Geen Eva belyd geweeten te hebben, als zy tot de slange zegt, Gen. 3 : 2, 3. Ende de Vrouwe zeide tot de slange, van de vrugt der boomen deezes liofs zullen wv eten. Maar van de vrugt des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezeid : gy en zult van die niet eten, nog die aanroeren, op dat gy niet en stervet.

2. Uit bet verbod 't geen eerst op de zonde gevolgt is, Gen. 3 : 22. Doe zeide de Heere God: Ziet, de menscbe is geworden als onzer een: kennende t goet ende t quaat, nu dan, dat by zyne bant niet uit en steeke, ende neme ook van den boom des levens, ende eete, ende leve in eeuwigheid.

Vrag. Wat word by veele Godsgeleerden mede tot een waarteken van dit verbond gestelt ?

Antw. De Sabbatb, van God aan Adam gegeven voor den Val, als een afbeeldinge van de eeuwige en Zalige ruste in den Hemel, waar van onder die benaming in Gods Woord gesprooken word, Hebr. 4:9. Daar blyft dan een ruste over voor bet volk Gods. Dit hebben de Joodsche Rabbinen gelooft, als zy haare leerlingen vraagende, wat is den Sabbatb? deeden antwoorden. Een voorbeeld van het land der leevenden, welk is de eeuwe der Ziele, de eeuwe der vertroostinge! De geleerde Buxtorf tekend elders aan, dat de Joden een spreekwoord hadde, de Sabbath is niet gegeeven , dan op dat by zoude zyn een voorbeeld van de toekoomende eeuwe.

Vrag. Heeft den Mensch dit Verbond onderhouden?

Antw. Neen: Hy heeft het verbrooken door de zonde, Hoz. 6 : 7. Maar zy hebben het verbond overgetreden als Adam: daar hebben zy trouwlooslyk tegen my gehandelt. Rom. 3 : 23. Want zy hebben alle gezondigt, ende derven de heerlykheid Gods.

Vrag. Hoe wordt deeze verbreeking van Gods Verbond in de Belydenis voorgestelt?

Sluiten