is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaerdigen Abels af tot liet bloed Zacharie des zoons I3arachie" welke gy gedood hebt tusschen den Tempel en den Altaar. Men zie de Exempelen van Achan, Jos. 7 : 24, 25. Jerobeam, 1 Kon. 14 : 9, 10. Achab, 1 Kon. 21 : 21. Manasse, 2 Kon. 24 : 3. Indien nu God volgens zyn vrymagt, de ongeregtiglieid der Vaderen bezoeken kan aan liunne Kinderen, boe veel te meer die van Adam onzer aller Vader, in wiens lendenen wy waren doe God hem in zyn Verbond opnam.

2. Zegt men, by Ezechiel staat, de Ziele die zondigt zal sterven, enz. De zamenhang leert ons dat hier gezien word op eene byzondere toegeventheid Gods, door welke zyn vrymagtig gezag nog beuoomen nog eenigzints vermindert word.

Vrag. Hoe blykt dit nog meer?

Antw. 4. Uit het voorbeeld van Levi, die de tiende gegeeven heeft, nog zynde in de lendenen van Abraham, volgens Paulus redeneering, Hebr. 7:9, 10. Ende om zo te spreeken, Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeeven: want hy was nog in de lendenen des Vaders als hem Melchizedek te geoioete ging- By aldien nu zulks in het geval van Levi geschieden kon , wat reden zou 'er zyn, om niet te mogen oordeelen, dat het veel meer in dit geval plaats hebbe, vermits alle Menschen in Adams lendenen waaren, doe God zyn Verbond met hem heeft opgerigt.

5. Indien men de toereekening van Adams zondenschuld ontkent, dan word ook de toereekening van Christus geregtigheid tot regtvaerdigmaking niet weinig verzwakt; dewyl Paulus uitdrukkelijk zegt. Gelyk ze alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levendig gemaakt worden, 1 Cor. 15 : 22. Waarom 'er ook geen ketter is, die de toerekening van Adams zonde gelogent heeft, of hy heeft zig op die eige grond tegen de toereekening van Christi geregtigheid aangekant.

Vrag. Wie is 'er van deeze toegereekende Erf-zonde uitgeslooten.

Antw. Niemand als de Heere Jesus, dewyl deeze niet begreepen was in het Verbond met Adam opgerigt,

Opties voor uitsnede