is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. In een neiging tot allerleie boosheid en leugen, even gelijk de ziekte niet slegts bestaat in het gemis van een goed temperament, en vrye omloop des bloeds, maar te gelijk in een kwade gesteltheid der humeuren en beweegingen, zodat een iegelijk Mensch gebooren wordt, ontbloot van alle geestelijk ligt', liefde, waarheid en leeven, en daarenboven zo besmet, dat hy niet anders als kwaad doen kan. len deezen opzigte word dit erf-gebrek in de Schrift genaamt den ouden Mensche, Rom. 6 : 6. \leesch, Joh. 3 . 6. Zonde, Rom. 7 : 11. De Wet der zonde, vers 23. Begeerlykheid, vers 7. Onreinigheid. Gal. 5 : 13. Vuiligheid, Jac. 1 : 21. Besmetting, 2 Cor. 7 : 1

Vrag. Bewyst eens, dat deeze verdorventheid zo algemeen is, dat alle menschen, zelf de kleine kinderen in haares moeders Lighaam, daar mede besmet zyn !

Antw. 1. Dit blykt uit verscheide plaatzen der H. Schriftuur, Psalm 51 : 7. Ziet ik ben in ongeregtigheid gebooren, ende in zonde heeft my myne moeder ontfangen. Job 14 : 4: Wie zal een reinen uit een onreinen geeven, niet een? Joh. 3 : 6. Het geene uit het vleesch gebooren is, dat is vleesch. Jes. 48 : 8. Ende dat gy van den buik af een overtreeder genaamt werdt. Eph. 2 : 3. Ende wy waren van natuure kinderen des toorns, gelyk ook de andere.

Vrag. Hoe al meer?

Antw. 2. De ervarentheid leert, dat de Mensch van natuure verdorven is. Men bespeurt in de jonge kinderen voor het gebruik van haar verstand, korzeligheid en toornigheid, om dat ze haar zin en wil niet hebben; zy vertoonen de beginzelen van haat en wraakzugt, eer men haai leeren kan hoe kwaad en schandelijk die zyn. 't Welk niet anders dan uit een verdorve gestalte ontspruit. Daarom zegt de Schrift, dat de dwaasheid is gebonden aan liet herte van den jongen, Spreuk. 22 : 15. En dat al t gedigtzei der gedagten zynes herten ten allen dage alleenlyk boos is, Genes. 6:5. 8:21.

Opties voor uitsnede