Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes tegen preekt. Neen, hy agt de zonde als een Tyran, die hem onverhoeds gevangen neemt, Rom. / : Zyn haat is algemeen tegen alle zonde, zyn lust en leven is in heiligheid en godzaligheid, Psalm 119 : 128. Daarom hebbe ik alle uwe beveelen, van alles, voor regt gehouden , maar allen valschen pad hebbe ik gehaat.

4. Een kind van God, door de inkleevende veïdorventheid weggerukt zynde tot eenige zonde, is daar met smarte en leeweezen over aangedaan. De Ziel betreurt haare verdorvenheid, zugt en bid om genade, en is niet voldaan, ten zy de vreede der Ziele in God herstelt is, Psalm 51 : 10, 11. Doed my vreugd ende blydschap hooren: dat de beenderen zig verheugen die gy verbryzelt hebt. Verbergt uw aangezigt van myne zonden , ende delgt uit alle myne ongeregtigheeden. Geheel anders gedraagd zig de onwedergeboorene onder zyn verdorventheid. Want gelijk hy de zonde indrinkt als water, zo spuigt hy die wederom uit over den loop van zyn leeven als een geduurige stroom, zonder zig daar over te bekommeren: zeggende, Deut. 29 : 19. Ik zal vreede hebben, wanneer ik schoon na mynes herten goeddunken zal wandelen.

Vrag. Maar waarom laat God toe, dat deeze verdorventheid zyne kinderen door al haar leeven aankleeft ?

Antw. 1. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar om dat het gevoelen deezer verdorventheid de geloovige dikwyls zoude doen zugten, verlangende om van het Lighaam des doods verlost te worden, Rom. 7 : 24. Ik elendig Mensche, wie zal my verlossen van het Lighaam deezes doods. De Aarde is Gods kinderen een worstelplaats, boven word de Ziel in overwinning omgevoert. Hier beneeden, laat God zyn kinderen tegens de zonde kampen, op dat haar verlangen na den Hemel daar de ruste is, des te sterker zyn zal, Psalm 42 : 2, 3. Gelyk een Hert schreeuwt na de water stroomen; alzo schreeuwt myne Ziele tot u ó God: Myne Ziele dorstet na God, na den levendige God, wanneer zal ik ingaan ende voor Gods aangezigte verschynen.

Sluiten