Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

list bij Paulus hebben aangesloten — is een geheele reeks geschriften toegeschreven van theosophisch-mystieken inhoud, die met name in de Qrieksche kerk eene autoriteit hebben genoten, bijna even groot als die van den Bijbel zelf, maar, door Scotus Erigena in het Latijn vertaald, ook voor het denken der Westersche theologen van groote beteekenis zijn geweest; J) hij zelf, volgens Eusebius2) als Athene's eerste bisschop met de martelaarskroon gesierd, werd onder de heiligen opgenomen; en nog heden ten dage getuigen de overblijfselen van een dezen heilige gewijde kapel3) op de kale rotsklomp waar eens ook tot hem het woord van den Apostel had weerklonken, van de machtige werking, die van deze aangrijpende episode uit de wordingsgeschiedenis der Christelijke kerk, ook op latere geslachten is uitgegaan.

Doch waartoe zal ik van deze werking meer voorbeelden geven,4) waar meer dan één onder mijne lezers ongetwijfeld persoonlijk heeft ondervonden, dat ook in onzen kring op on-

Ook in lateren tijd is de gemeente van Athene klein gebleven (Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums II2, 1906, p. 197: ,,die Gemeinde war von Anfang an klein und blieb es; denn in dieser Stadt der Philosophen war für das Christentum wenig Raum." Vgl. ook Maass, Orpheus, 1895, p. 8).

1) Jülicher in Pauly-Wissowa, R. E. V, i. v. Dionysios, no. 154. Uitgave: M i g n e, Patrolog. gr. III en IV. „Die vier Hauptwerke ...stellen die erste und in gewissem Sinne einzige Dogmatik, die die griechische Kirche hervorgebracht hat, dar" (J ül., col. 996). Vgl. ook Müller-Bonwetsch in Herzo g-H a u c k, P. R. E. IV, 687 sqq.; J o r d a n, o. 1., p. 45.

2) Hist. Eccl. (ed. Sc h wart z, 1903), III, 4, 10; IV, 23, 3. Eusebius beroept zich op Dionysius van Corinthe.

3) W a c h s m u t h in Pauly-Wissowa, R. E. II, i.v. Apeios TTxyoz, col. 627.

4) Men vergunne mij er hier nog één. In het 5de boek zijner Kerkgeschiedenis vertelt Theodoretus (5de eeuw) de aanleiding tot de vervolging der Christenen door den Perzischen koning Isdigerdes I: hun bisschop Abdas verwoestte een tempel van het Vuur en weigerde dien weer op te bouwen (cap. 39). Het laatste prijst Theodoretus; over liefeerste oordeelt hij (§3sq.):'Eyw Sè T>jv ftiv toïi Trvpelou xxrxhwiy ovy. iic xxtpov ysyr/ijo'S'xi ipyfii.

Sluiten