Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De zwakheid mijner gezondheid en de droevige zwaarmoedige stemming, waarin ik mij dikwijls bevond, deden mij, in April, besluiten om het onmatige studeeren 't welk ik oordeelde daartoe grootendeels de aanleiding gegeven te hebben te laten varen. ') Daarom zag ik van de mij aangebodene literarische loopbaan af, zoowel als van het promoveeren in de Literatuurom daardoor gelegenheid te hebben, om, zonder mij te overwerken, voor mijne maatschappelijke bestemming mij voor te bereiden, mijne lieve ouders raadden mij zulks ook ten sterkste aan en, den 21 April in den Haag zijnde, werd ik, door de aangevoerde gronden overreed. Den 235ten keerde ik naar Leiden terug."

25. Ik stond des morgens om zes uur op, werkte tot elf, ging in de Manege rijden en daarna tot het eten met Brouwer 2) wandelen, wien ik over de door hem ontvangen tijdingen, trachtte te troosten. Des avonds kwam het college, waarin wij Plato lezen bij mij en overeenkomstig mijne bovenstaande oogmerken, nam ik in hetzelve mijn afscheid. Naderhand woonde ik de vergadering van Tandem fit surculus arbor bij.

27. Om zes uur opgestaan (de vermoeienis had mij reeds om 10 uur naar bed doen gaan) las ik de helft eener preek van van der Palm volgens mijne gewoonte en daarna ging ik tot mijn dagelijksch werk om in de Pandekten te lezen over. Geweldige kiespijn was mij daarin hinderlijk.3) Daar ik echter in den Haag verwacht werd, reed ik te elf uur met Fremery op den schimmel af. Wij bleven eenige oogenblikken aan de Wyckerbrug,4) deden eene kleine wandeling op Vreugd en Rust en kwamen door de Loolaan en het Bosch in 's Hage aan. Na en familie gegeten te hebben, bezochten wij de Fransche

1) Zoude uwe gezondheid u toelaten morgen voor een paar dagen herwaarts te komen? Mounier aan Groen 8 April 1821 R. A.

2) Er waren twee studenten van dien naam, Bernard en Wopke Wopkens, beiden uit Leeuwarden en 20 September 1819 als studenten in de rechten en letterkunde ingeschreven.

3) Een kwaal waaraan hij destijds veel leed. Zie zijn brief aan Kappeyne v. d. Copelle dd. 1820 R A.

4) Eene uitspanning ongeveer tien minuten van Voorburg bij de Vliet.

\

Sluiten