Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comedie al waar wij de „Plaideurs sans Proces", en „le Consentiment forcé" zeer goed zagen spelen. Wij verlieten de zaal voor het begin van het derde stukje en legden onze reis zeer spoedig af, zoodat wij voor elf uur binnen Leijden waren.

28. Na in de Pandekten gelezen te hebben ging ik ter kerk, bij Ds. Lens1) die, naar aanleiding van Efeze 3 vs. 14-19 over de wijziging predikte, welke het Christelijk geloof aan onze wenschen behoort te geven. Ik ontving de commentatie van het dispuut collegie Tandem ten mijnen huize, wandelde door de stad en schaakte op de studentensocieteit met v. d. Heim. 2)

29. Ik bleef tot elf uur aan mijn werk, toen Blauwbeen kwam om mij over zijne dissertatie3) en daarna Fremery om mij over den brief aan den Heer Bilderdijk te spreken Met dezen wandelde ik naar de Kwaak,4) alwaar wij drie partijen kolfden. Des middags ging ik met een deel mijner tafelgenooten een studentenpad om en deed toen met Rau eene visite bij den Heer Bilderdijk.

„De conversatie viel op de uitdroging van de Haarlemmermeer, „welke Z.Ed. nadeelig of liever voor Holland verderfelijk en de „oorzaak van deszelfs geheelen ondergang achtte te moeten wezen. „Dat meer ontvangt bij hoogen stand van de rivieren het overtollige „water 't geen zich anders over onze polders zou uitstrekken. De „ware wijsheid zou zijn om dat meer in 3 of 4 kleine meeren door „paalwerk of iets van dien aard te verdeelen, om de kracht van het .water te breken. Men heeft hier te lande de natuur altijd gedwarsboomd, inplaats van haar te volgen. Reeds Drusus, door het Rijn„water in den IJsel te laten vloeien, veroorzaakte de overstrooming, „waaruit de Zuiderzee ontstond. Corbulo, door het graven van de „Vliet welke veel Rijnwater aftrok, bereidde het onderloopen van „den Biesbosch. Had men geene dijken gelegd, het land ware, even„als in Egypte, onvruchtbaar en langzamerhand hooger geworden, „nu, daarentegen verhoogen de bedding de rivieren. Elke overstroo-

1) Abraham Lens geb. te Amsterdam in 1777 overl. te Beek bij Nijmegen 9 Aug. 1845, predikant te s'Hage.

2) Jacob Hendrik van der Heim, uit Rotterdam, student in de rechten was 18Sept. 1820 te Leiden ingeschreven.

3) De Nuptiis.

4) Eene uitspanning ongeveer een half uur van Leiden aan de trekvaart naar Haarlem.

Sluiten