Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

herinneren, waarom hier, doch elders — in tallooze gevallen — niet? Schol ten vraagt in zijn proefschrift1), of het niet mogelijk is, dat deze woorden ingevoegd zijn „om op de noodzakelijkheid te wijzen, dat er werkelijk „schade is geleden". Wordt deze opmerking gemaakt van het standpunt der subjectieve interpretatie, dan zeg ik: ja, voor zoover het werkelijk is geschied; want „nichts ist möglich gewesen als das, was wirklich geworden ist". Wordt de vraag echter gesteld van het standpunt der objectieve interpretatie, dan zeg ik: neen. Is er dan soms een verplichting tot schadevergoeding als er nièt-werkelijk schade is geleden? De wet knoopt rechtsgevolgen aan tallooze rechtsfeiten; treden die gevolgen feitelijk soms in, ook als geen rechtsfeitsverwerkelijking heeft plaats gehad? Spreekt het dan niet vanzelf, dat vergoeding van schade slechts kan zijn vergoeding van werkelijke schade, dat schadevergoedingsplicht eerst kan intreden als er schade is geleden, zooals er eerst een huwelijk kan bestaan, als er een werkelijke man en een werkelijke vrouw een bepaalde werkelijke verklaring hebben afgelegd?

Ook in deze opvatting is de bepaling van art. 732 B. Rv. overbodig, om niet te zeggen misplaatst en verwarring stichtend.

Is de bepaling dan zoo ingewikkeld en duister? Volstrekt niet. Indien daartoe — d. i. tot het verwezen worden, dus verplicht worden tot schadevergoeding gronden aanwezig zijn, beteekent, indien in concreto de voorwaarde aanwezig is, onder welke een schadevergoedingsplicht intreedt. Welke is nu die voorwaarde? Natuurlijk niets anders dan allereerst onrecht. Zonder onrecht geen schade of vergoedingsplicht. Is de handeling, die het

1) Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad, Amsterdam 1899, bl. 60 en 64.

Sluiten