Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blr.

§ 53. De wilsvrijheid.

Inleiding (1); wat onder vrijheid van den wil en vrijheid van het handelen te verstaan is (2); de voornaamste standpunten op het stuk der wilsvrijheid (3); de onderscheiding tusschen psychisch en mechanisch determinisme (4); de vrijheid van den wil en de psychologie (5); de vrijheid van den wil en de ethiek (6); de vrijheid van den wil en de theorie der kennis (7); de vrijheid van den wil en de metaphysica (8); of het „ik" als alleen passief kan worden beschouwd (9); de grenzen der bruikbaarheid van het causaliteitsbeginsel (10); conclusie (11) 326

/§ 54. Beveiligingsmaatregelen.

Inleiding (1); de onvermijdelijke consequenties en de structuur van het beveiligingsrecht (2); met het huidige strafrecht onvereenigbaar (3); de beteekenis of het belang en de rechtvaardiging van het beveiligingsrecht (4); de onderlinge verhouding tusschen strafrecht en beveiligingsrecht (5); de grenzen van het beveiligingsrecht (6); geen monopoliseering van de praeventie door den Staat (7); de systematische plaats van het beveiligingsrecht (8) 339

HOOFDSTUK X.

HET NEDERLANDSCHE STRAFFENSTELSEL.

§ 55. Inleiding.

Inleiding (1); straffen en andere maatregelen (2); onderscheiding der straffen (3); toepassing dezer onderscheidingen voor ons recht (4); hoofd- en bijkomende straffen (5), het kenmerkende van het Nederlandsche straffenstelsel (6), gang der verdere uiteenzetting op dit stuk (7) 348

§ 56. De gevangenisstraf.

Inleiding (1); ontwikkeling van het instituut der vrijheidsstraffen (2); gevangenisstelsels (3); de cellulaire gevangenisstraf ten onzent (4); onderscheidingen van de gevangenisstraf

(5); de regeling der gevangenisstraf in ons recht, Veenhuizen

(6); de duur (7); het beginsel der continuiteit (8); het leven in de gevangenis (9); de voorwaardelijke invrijheidsstelling in het algemeen (10); de proeftijd (11); de voorwaarden (12); het besluit tot voorwaardelijke invrijheids*stelling, de verlofpas (13); het algemeen toezicht (14); handelen in strijd met de voorwaarden van den verlofpas (15); hel Centraal College voor de Reclasseering (16); moderne pogingen tot verbetering van de gevangenisstraf, Borstalsystem, Honour-system, Osborne-system, het systeem der

zelf re ge e ring (17) ^52

§ 57. Hechtenis.

Hechtenis in het algemeen (1); verschil tusschen gevangenisstraf en hechtenis (2); de wettelijke regeling (3) ... . 369

Sluiten