Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk kan dwangopvoeding ter zake van overtreding voor hem, die, toen hij het feit beging, jonger was dan 14 jaren alleen worden uitgesproken en opgelegd bij tweede herhaling; voor hen, die ouder zijn, geldt dit niet, maar kan dit reeds plaats hebben na eerste herhaling (art. 39, lid 2 en 3 Sr.).

A. Straffen tegen jeugdige personen.

4. De eigenlijke straffen, door de Kinderwet geregeld, zijn de plaatsing in een tuchtschool, de geldboete en de berisping (art. 9 slot Sr.). Dat voor personen, die ouder zijn dan 16 jaren ook de hoofdstraffen voor volwassenen mogelijk zijn, behalve de principale en vervangende hechtenis, is reeds vermeld.

a. Gevangenisstraf is mogelijk voor jeugdige personen, die ouder zijn dan 16 jaren. Voorts is mogelijk, dat aan de dwangopvoeding „gevangenisstraf" wordt toegevoegd, als het feit, dat gepleegd is, een misdrijf is, waarop als maximum een gevangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld. Hierover beneden nader; deze laatste gevangenisstraf is n.1. geen straf, maar een maatregel.

b. De berisping kan worden Opgelegd, bij misdrijven alleen aan personen beneden de 14 jaren, bij overtredingen aan alle jeugdige personen (art. 39 septies, lid 1, 2, 3). De berisping bestaat uit een vermanende toespraak tot den veroordeelde in verband met het gepleegde feit (art. 27 quater Sr.), gehouden door den president van het college (resp. voorzitter d|er kamer of kantonrechter), dat de veroordeeling heeft uitgesproken in een niet-openbare terechtzitting, zoodra mogelijk na het uitspreken van de veroordeeling. Zelfs kan, indien de beklaagde bij de uitspraak der veroordeeling aanwezig is, de tenuitvoerlegging van de straf der berisping bij voorraad plaats vinden, (art. 344 ter Sv.).

Indien de straf van berisping wordt opgelegd, kan daarmede voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool worden verbonden (art 39 octies, lid 1 Sr.).

Ook kan de voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool de op te leggen berisping vervangen, ook, indien berisping wettelijk de eenige hoofdstraf is, die kan worden toegepast (dus overtreding voor de eerste maal) (art. 39 octies, lid 2 Sr.).

c. Ook geldboete kan als straf aan jeugdige personen worden opgelegd. In drieërlei opzicht wijkt de regeling van de geldboete af van die, welke voor volwassenen geldt. Vooreerst is hier een algemeen maximum en wel van f 90 (art. 23, lid 1 Sr.); dit geldt echter niet voor het geval de rechter ten aanzien van jeugdige

Sluiten