Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gische school niet rekent Ferri, is niet juist te achten. Met O reten eri) zijn we van oordeel, dat Ferri veel meer als het hoofd of grondlegger dezer school is aan te merken, dan von Liszt. Natuurlijk worde hiermede niets te kort gedaan aan de (overige) verdiensten, die von Liszt op dit gebied5 heeft gehad, noch ook daarmede beweerd, dat ook maar in eenig opzicht het waarheidsgehalte der stellingen van de sociologische school door deze herkomstvraag, door de kwestie of von Liszt, dan wel Ferri als haar geestelijke vader is aan te merken, wordt beïnvloed. Want ook in deze dingen geldt, zooals op elk terrein \an leven en denken, dat, gelukkig, de genesis nu eenmaal niet beslist over de waarde, de herkomst niet over den titel. Hieraan zullen ook wij hier indachtig zijn. Tot de bekendste werken van Ferri zijn te rekenen: La teoria dell' imputabilita e la negazione • del libero arbitrio, 1878; voorts zijn I nuovi orrizonti del dirétto éïidella procedura penale, 1879. Van dit laatste werk is onder den. titel Sociologia Criminale een nieuwe druk verschenen.

Van den derden druk van dit werk is, met gebruikmaking van de voor den 4e« druk bestemde veranderingen van een aanvulling op Sociologia Criminale, een Duitsche vertaling verschenen, bewerkt door Kurella onder den aan het hoofd van deze paragraaf aangegeven titel.

2. Het kenmerkende van de school van Ferri is hierin gelegen, dat zij bij de verklaring van het strafbare feit, den vorm der' maatschappelijke verhoudingen op den voorgrond stelt, de criminaliteit dus Xyoornamejijk) in verband brengt met -maatschappelijke toestanden.

Zooals gezegd, komt o. i. aan Ferri de eer toe de sociologische school te hebben gesticht. Het ontbreekt echter niet aan schrijvers, die vóór Ferri op het verband tusschen maatschappij en' criminaliteit hebben gewezen. Maar zoolang niet bestond wat wij moraalstatistiek of bepaaldelijk crimineele statistiek noemen, was het met mogelijk, betrouwbare resultaten te verkrijgen, waarop te dezen aanzien kon worden voortgebouwd. Op dit gebied hebben

1) Zie Gr et en er, Die rieuen Horizonte im Strafrechte, 1909; hierm ".o.01""' 0esterreichische Zeitschrift für Strafrecht, 2e fahrg. 1911 blz. 529; tegen deze critiek Q re t ener, Ursprung und Bedeutung

^nl, S0™ ®S n Schule des Strafrechts, S. A. Festschrift für Binding,

ut imf u. V0" Liszt in Handbuch der Politik, 2e Aufl., Bd. III, 1914, blz. 197.

Sluiten