Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen1). Met deze klasse varieeren ook de voorrechten en gunsten.

k. In iedere inrichting moet er een directeur voor de administratie zijn, en een voor het personeel2).

9. Hoofdstak III geeft weinig belangrijke voorschriften voor de toepassing der sanctie (art. 74—78).

Alle nadruk moet hierbij gelegd op den graad van gevaarlijkheid.

10. Hoofdstuk IV geeft voorschriften omtrent de voorwaardelijke veroordeeling en de bevoegdheid van den rechter om ongestraft te laten (perdono guSdiziale).

11. Hoofdstuk V regelt de door den rechter te verleenen voorj woordelijke invrijheidstelling (liberazione condizionale, art. 83—90).

12. Hoofdstuk VI handelt uitvoerig over schadevergoeding (risarcimento del danno).

a. Uitgegaan wordt van de gedachte, dat een delict dat gepleegd is, helaas niet kan worden ongedaan gemaakt en daarom de vergoeding van de schade door het delict te weeg gebracht, het eenige middel is, dat de staat kan toepassen tot directe bescherming van het slachtoffer3)..

b. Daarom moet elk veroordeelend vonnis de verplichting opleggen, hetgeen ontnomen is terug te geven aan het slachtoffer of zijn erfgenamen, en de schade te vergoeden. Daarbij moet het totale bedrag daarvan worden vastgesteld, indien dit uit de procesakten kan worden opgemaakt of een gedeelte daarvan, evenredig aan de veroorzaakte schade, naar gelang de zwaarte en het karakter van het delict en de economische omstandigheden van den dader en zijn familie en van het slachtoffer of zijn erfgenamen (art. 90, lid 1). Heeft het delict geen economisch waardeerbare schade veroorzaakt, dan kan de rechter de verplichting opleggen een sóm van hoogstens 50.000 L. ten bate van de straf kas (cassa delle amende) te betalen (art. 90, lid 3).

c. In elke strafzaak moet het O. M. met veroordeeling ook nog de vergoeding van de schade, door het delict veroorzaakt, requireeren (art. 91, lid 1). Voorwaardelijke veroordeeling, voorwaardelijke invrijheidstelling, het ontslaan van de waarborg voor goed gedrag (restituzione del la cauzione di buona condotta) en de rehabilitatie zijn altijd, het rechterlijk pardon is soms afhankelijk van het binnen een bepaalden termijn voldoen aan deze verplichting

') M. v. T., t. a. p., blz. 94. 2) M. v. T., t. a. p., blz. 96. a) M. v. T., t. a. p., blz. 111

Sluiten