Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de dader dit niet kan doen, en voorts om den patronaatsraad de middelen te verschaffen, die voor zijn werkzaamheid noodig zijn1).

c. In iederen zetel van het gerecht moet een patronaatsraad worden gevestigd, te vormen uit bepaald aangewezen personen (o. a. rechter, lid O. M., advokaat, schoolarts (art. 101).

14. Hoofdstuk VIII regelt (in art. 102—115) de gevolgen en de executie der veroordeelingen.

Hier is vooral het volgende van belang.

a. Blijvende ontzetting van burgerlijke rechten in geval van levenslange of tijdelijke verscherpte afzondering of tot strafgevangenis (art. 102).

b. Tijdelijke ontzetting in geval van veroordeeling tot eenvoudige afzondering of „huis van bewaring"-

c. Naar gelang de zwaarte van de veroordeeling en het karakter der daad treden ook burgerrechtelijke gevolgen in (ontzetting voogdij, verlies van ouderlijke macht, testeervrijheid, enz.) (103—105).

d. De veroordeelde moet de proceskosten betalen (art. 107, lid 1).

15. Hoofdstuk IX regelt (in art. 115—slot) het te nietgaan van de strafactie en der „veroordeeling".

Van belang is voor ons:

dat alleen de wet amnestie zal kunnen verleenen2);

dat de termijn van de verjaring der strafvervolging verschilt naar gelang de zwaarte van de bedreigde sanctie (art. 122);

dat de straf verjaring bij de zwaarste sanctie als regel uitgesloten is;

dat door de dood de strafactie te nietgaat (art. 115) (niet de betaling van de geldsom!).

dat rehabilitatie kan worden verleend door het gerecht, op verzoek van den veroordeelde (art. 129).

§ 5.

De Internationale Strafrechtsvereeniging.

Lit.: Festband in de Mitteilungen der I. K- V., Bd. 21,

Heft I, 1914, blz. 1—21, waarin von Liszt handelt over het ontstaan der I. K- V.; voorts K i t z i n g e r, Die Internationale Kriminalistische Vereinigung, 1905.

1. Deze Internationale Strafrechtsvereeniging (Union Internationale de Droit Pénal, Internationale Kriminalistische Vereinigung) werd

J) M. v. T., t.a. p., blz. 119, 120.

2) M. v. T., t.a. p., blz. 124 en 125.

Sluiten