Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ceerd over de veroordeelden wegens strafbare feiten, waarvan de Kantonrechter kennis neemt (overtredingen en eenvoudige strooperij). De Parketten van Rechtbank en Hof door middel van telkaarten en de Parketten der Kantongerechten door middel van tabellen verschaffen de gegevens.

5. Tegen deze crimineele statistiek, niet opgevat als wetenschap, maar als methode, in casu als een instelling, een bepaalde methode volgend, worden vooral twee bezwaren ingehrarh^ die hierop neerkomen, dat ze geen juist beeld geeft van den omvang der criminaliteit en dat zij een te grof instrument is1).

J / JL' ^*e n'e* 0611 juist beeld der criminaliteit, omdat ze

j alleen rekent met de (^herroepelijk veroordeelden. Zoo werd in 1906 slechts één veroordeeling uitgesproken wegens vruchtafdrijving terwijl in datzelfde jaar Hector Treub sprak van beestachtige praktijken bij den crimineelen abortus. Verschillende factoren leiden er toe, dat gepleegde strafbare feiten niet in de crimineele statistiek voorkomen: zoo de toepassing van het opportuniteitsbeginsel, de talrijke gevallen, waarin de dader niet kon worden opgespoord de gevallen, waarin wel een feit is gepleegd, ook wel veroordeeling volgt, maar niet vermeld wordt in de crimineele statistiek, omdat er recidieve is in hetzelfde jaar, het geval van art. 218 Sv. zich voordoet, verstekvonnis met gevolgde ontvluchting, of met veroordeeling tot geldboete, die vrijwillig wordt voldaan.

^ b. Dat ze een grof instrument is, te weinig in bijzonderheden treedt, is moeilijk te loochenen, specialiseering is dringend noodig.

Muller wilde voor een deel althans, deze bezwaren ondervangen door het criminologisch-speciaal onderzoek van kleine gebiedsdeelen, zoodat het onderzoek gedetailleerder en vollediger zijn kan, en voorts' door de gevangenisstatistiek en de politiestatistiek, wijl berustend op een min of meer nauwkeurig onderzoek van misdadige personen en hun leven2).

Hierbij komt nog, dat voor de crimineele aetiologie niet alleen van belang is de criminaliteit van eigen land, maar ook de criminaliteit, zooals ze zich overal vertoont. Daarom is internationale vergelijking zoo gewenscht; maar hiertegen rijzen schier onoverkomelijke bezwaren (ongelijkheid der wettelijke bepalingen van de

1) Zie Eskes, t.a.p., blz. 40 v; Muller, Biografisch-aetiologisch<

?on«rZ°M °c6r ooCld'eVe b'J misdriiven te£en den eigendom, diss. Amsterdam iyuö, blz. 5—28.

2) T.a.p., blz. 28 v.

zevenbergen, Strafrecht. oo

Sluiten