Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de commissie tot het ontwerpen van een strafwetboek in 1767, waarin zij de denkbeelden van Montesquieu aanvaard had; J: Leopold II van T o s c a n a gaf in 1786 een wetboek, dat duidelijk de denkbeelden van Beccaria vertoonde, onder Fr e der ik de f' G roote kwam het Algemeenc Pruisische Landrecht tot stand in 1794, de Fransche revolutie bracht in Frankrijk en elders een omwenteling in het strafrecht.

2. Ook in ons vaderland kwam deze hervormingsgeest tot uiting, ofschoon slechts langzaam en zwak. Hier moge worden gewezen op S c h o r e r, met zijn Vertoog over de ongerijmdheid van het zamenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktijk, 1777, waarin hij voor de nieuwe denkbeelden opkwam; voorts op Bare ls, Voorda en Cal koen. Bovendien werd hier ook de invloed van F e u e r b a c h, Grollman e. a. merkbaar.

De rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid werden hierdoor evenwel niet weggenomen. Dit geschiedde eerst met de staatsomwenteling van 1795.

§ 8.

Het strafrecht in Nederland tot aan de herziening van 1886.

1. Spoedig na de omwenteling van 1795 werd een poging gedaan, om te komen tot eenheid en codificatie ook van het / strafrecht. In 1795 werd een commissie benoemd, om een crimineel wetboek te ontwerpen. Deze commissie bestond uit 5 leden, waarvan 3 rechtsgeleerden waren en 2 „meer bijzonder bedreven in de wijsbegeerte en de kennis van het menschelijk hart". De politieke onrust vooral was oorzaak, dat deze pogingen zonder resultaat bleven.

^ 1° 1798, werd een nieuwe commissie benoemd van 12 leden ingevolge art. 28 der Algemeene Beginselen der staatsregeling van 1798. Deze commissie werd gesplitst in 2 afdeelingen, één voor de samenstelling van de ontwerpen voor de .lijfstraffelijke wetten J en een ander voor die van civiele wetten. In 1804 boden deze afdeelingen hare ontwerpen aan, met een ontwerp van een Inleiding over het Regt. Deze ontwerpen werden door het Hoog Nationaal Gerechtshof onderzocht, dat in 1806 aan den Koning een rapport uitbracht, waarin verschillende bezwaren tegen het wetsvoorstel werden ingebracht. Men oordeelde het ontwerp te

Sluiten