Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de volgende wetten, de daarmede verband houdende wetten en de besluiten.

Dc wet van 31 December 1887, Stbl. 265, tot wijziging van bestaande wetten, teneinde die in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Strafvordering, in het Wetboek van Strafrecht en, in verband met de thans geldende strafwetgeving, in het burgerlijk Wetboek; het gold een noodig gebleken aanvulling van art. 71 3° Sr..

De wet van 12 December 1892, Stbl. 268, waarbij de eerste alinea van art. 83 Sr. gewijzigd werd.

De wet van 20 Januari 1896, Stbl. 9, tot invoering van de Faillissementswet, waarbij art. 194, 344, 345, 346 en 442 Sr. werden gewijzigd en art. 441 Sr. werd ingetrokken.

De wet van 15 April 1896, Stbl. 70, houdende regeling betreffende de gerechtskosten in strafzaken, bracht wijziging in art. 74.

De z.g.n. strafrechtelijke kinderwetten van 12 Februari 1001 Stbl. 63, bracht wijzigingen in verschillende bepalingen; art. 38 en' 39 zijn vervallen, terwijl eenige nieuwe artikelen zijn opgenomen en bestaande gewijzigd. Zij traden 1 December 1905 in werking.

De wet van 12 Februari 1901, Stbl. 64, gewijzigd .bij wetten van 27 September 1909, Stbl. 322 en van 24 November 1922, Stbl. 612, houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen.

De wet van 12 Mei 1902, Stbl. 61, bracht wijziging ten aanzien van art. 28 en 30, wijl ontzetting uit de ouderlijke macht en uit de voogdij en curateele als straf werd opgeheven — art. 30 kwam te vervallen.

Deze beide laatste wetten traden 1 December 1905 in werking. De wet van 11 April 1903, Stbl. 101 (de z.g.n. „stakineswet"). bracht wijziging in art. 284, 426bis (ingevoegd, evenals) art 358bis tot quater. T"

De wet van 7 Januari 1911, Stbl. 5, houdende verzekering van de naleving der conventie tot verbetering van het lot der gewonden en zieken in de legers te velde, den 6 Juli 1906 te Génève gesloten, bracht art. 435bis, op 1 Januari 1914 in werking getreden.

De wet van 20 Mei 1911, Stbl. 130, tot bestrijding der zedeloosheid bracht verschillende wijzigingen in Titel XIV, Bk. II en Titel VI Bk. III, en voegde verschillende nieuwe bepalingen in. Zij trad in werking op 1 Juli 1911; het nieuwe art. 250bis evenwel op 1 Januari 1912.

Sluiten