Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensperiode, leek ons het meest aangewezen, om deze reeks te besluiten.

Overigens volstonden wij met het ongewijzigd „overnemen", behoudens dan, dat getracht is, zooveel mogelijk, zinstorende fouten te verwijderen. Mocht zoo nu en dan de lust zijn opgekomen om te trachten door textverandering den soms moeilijken en gedrongen betoogtrant, die den sribent eigen is, te verduidelijken, aanstonds moest daarvan worden afgezien, uit vrees, dat anders het typische en scherp-logische daarin zou geschaad worden en aan de specifieke beteekenis zou worden te kort gedaan.

De herhaalde lezing, die zeer zeker ver van gemakkelijk is, ontlokte ons evenzooveel malen een stille, eerbiedige hulde aan de groote begaafdheid en geleerdheid van den schrijver, die van den aanvang af zich doet kennen als iemand, wien ten volle toekomt de groote waardeering, welke na zijn sterven op zoo ondubbelzinnige wijze tot uiting kwam en verschafte ons menig genotvol uur, waarbij in zoo velerlei opzicht onze kennis werd verrijkt en verdiept.

Ervare dit ook diegene, die van deze „Verzamelde Opstellen' 't zij uit eerbiedige en stille hulde aan zijn nagedachtenis, 't zij uit wetenschappelijke belangstelling, nader wenscht kennis te nemen.

C. ZEVENBERGEN.

Rotterdam, November 1926.

Sluiten