Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Overeenkomst is elke wederzijdsche wilsverklaring, waardoor «rechten worden geregeld.» J)

«Het is de wederzijdsche verklaring van den wil, die de «overeenkomsten doet ontstaan. De wil kan op het gebied van «het recht geen gevolg hebben, zoolang hij zich niet heeft geuit; «al heeft hij zich zelfs volkomen gevormd, hij doet geen rechten «geboren worden, voordat hij is te voorschijn getreden, voordat «hij is verklaard. En is de wil eenmaal verklaard, dan geldt «hij, zooals hij verklaard is; in de verklaring heeft zich de wil «belichaamd en het geven dier verklaring heeft de rechtscheppende «kracht. Zoo ook treedt men tot de overeenkomst toe door het «geven van de wilsverklaring. Al spreekt de wetgever telkens «van wil van de toestemming, hij bedoelt daarmede den wil, «zooals hij zich heeft geuit.» a). Wij kunnen het hierbij laten.

Een overeenkomst, een wilsverklaring, waardoor rechten geregeld worden! Geregeld dus door de wilsverklaring. Een man loopt vlug een sigarenwinkel binnen, vraagt: mag ik 5 sigaren van u hebben, betaalt, ontvangt de sigaren en verdwijnt even vlug. Verklaard heeft deze man slechts, dat hij sigaren wenschte tegen de daarvoor bepaalde som geld. Gewild heeft deze man slechts een middel tot bevrediging van zijn rooklust, tegen afgifte van wat geld. Welke rechten zijn door de verklaring geregeld? Geen enkele. Hebben partijen een koopovereenkomst gewild of verklaard te willen? Meer nog: hebben partijen die aan de koop verbonden rechtsgevolgen, rechten en verplichtingen gewild of verklaard deze te willen ? Geen sprake van. Stapte soms de kooper met «Land» of «Asser» den winkel binnen en ving hij aan de desbetreffende rechten en plichten voor te lezen, ging hij den inhoud en zin der wet op dit punt voordragen en heeft hij toen den verkooper gevraagd: wat is daarop uw antwoord? Een jeugdig paar gaat een huwelijk aan. Hebben de trouwlustigen hun hersenen gekweld met de ingewikkelde bepalingen van het familie- en huwelijksgoederenrecht enz.? Natuurlijk niet, zoo merkt men op. Ze worden geacht deze te willen of te hebben verklaard ze te willen. Alles goed en wel, maar ze hebben dit niet gewild noch dit verklaard te willen; dat zij desniettemin geacht worden dit te hebben gewild, wijst er op, dat willen en willen twee zijn, dat willen nu eens in psychologischen, dan weer in anderen zin wordt gebruikt.

!) Land, Verklaring, dl. 4, blz. 166. 2) T.a.p., blz. 176.

Sluiten