Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saem en eenvoudigh bekendt is glieweest, doe wy onder u leefden: en wy selfs nu ter lijdt, al hoewel Nochooeken

! uyt onse huysen verdreven en voorvluchtigh zijnde, nochtans niet op en houden Godt te bidden voor uw wyoproe-

en uws Koninckrijcks voorspoedt en welvaren? Is het gelooflick dat wy den vrijen toom tot allerley boos- ng '

i | heyt soecken en najaghen souden, daertoch in onse 1) zeden en manieren, al hoewel veel dinghen konnen (p. 12.)

berispt worden, nochtans niet met all' en sal werden bevonden dat so grooten verwijtingh verdient heeft? tiochdenge-

: Wy en sijn 2) oock (Godt lof) in den Euangelio soo qualick niet gevordert, dat ons leven soodanighen laste- toeSlieraers en achter-klappers niet en soude konnen zijn een exempel van kuysheyt, vriendelickheyt, mede-

doogentheyt, matigheyt, lijdtsaemheyt, zedigheyt en van allerley andere deughden. 't Is voorwaer in der Waerwyzijn

daedt openbaer en bekent dat wy Godt .met een oprecht hert vreesen en dienen, dewijl wy beyde door ons en begeeren te

leven en onse doodt sijnen Naem begeeren te heyligen, en oock de nijdigheydt selfs gedronghen is gheweest ™egodj)sic"a'

i sommighen van den onsen getuyghnis te gheven van haer' onstraffelickheydt en burgerlicke oprechtigheydt: ren 0

in den welcken met de doodt gestraft wiert dat eenighe, 't welck andersins eenen sonderlingen lof en prijs Wy verwer-

verdiende. Indiender eenighe zijn die onder den deckmantel des Euangeliums oproer aenrichten, (hoedanighe pen de Weder-

tot noch toe in u Koninckrijck geen' en zijn bevonden) zijnder eenige die d'ongebondenheydt harer sonden doopers, Liber-

Ien schant-vlecken onder den mantel van de vryheyt der genaden Godts verbergen en wech schuylen (gelijck ^™^ne" Epi"

ick'er dan seer vele kenn' van dien slagh) daer zijn tegen deselve wetten en wettelicke straffen geordineert " ° en ingestelt, door dewelcke sy na hare verdiensten strengeliek konnen gebreydelt worden: datmen slechts

ondertusschen. het Euangelium niet en blameere van weghen de fieltery der godtlooser menschen. Uwe En daarom

: Konincklicke Majesteyt heeft alhier met ghenoeghsame woorden ghehoort en verstaen de fenijnighe onbillick- en moet eenen

heden der ghener die ons lasteren, op dat ghy door een al te licht-gheloovigh' oor' niet en soudt over- Aller-Christe-

hellen 3) en luysteren nae hare beschuldigingen en aenklachten. Ick ben oock beducht dat ick in desen te hpksJen K°-

veel woorden ghebruyekt hebb': overmidts dese Voor-reden ten naesten by eene volkomene verantwoordingh Xuec3i°aeu

bereyekt: hoewel mijn voornemen niet en was door deselve Voor-reden een volkomene Verdedingh voor te dielasteringen,

stellen: maer alleenlick tot de genadighe verhooringh van onse saeck u gemoedt voor henen te versachten, die men tegen

het welck nu ter tijdt wel van ons afgekeert en vervreemt, ja oock tegen ons met toorn ontsteecken is: vro™e ihena-

maer welks 4) gunst en genade wy nochtans vertrouwen wederom te konnen verkrijgen, indien ghy dees' bnieckt8'

onse bekentenis, 'die wy willen dat by uwe Majesteyt dienen sal in de plaets van onse verantwoordingh,

ofltimofll rv->o + eti'lhöirrlt pn KpHqprthpvHt snit. hphhpn o'plpspn. Mapr inrlipn Hap.r pn fpo-hpn H'ar.htpr-klannincrpn

^uiiumui ouiiivjuu vil - o * — o — iro— Indien au

der quaedtwillighen, uwe Majesteyts ooren alsoo besitten, dat de beschuldighde geen plaets en hebben om Jer8gh'eschieat voor haer selven te spreken: en dat aen d'ar.der zijde dese wreede rasende gheesten en bloedt-honden met soo is ons lijdtoogh-luyckingh van uwe Konincklicke Majesteyt, sonder ophouden met ghevanckenissen, geessels, pijn- zaemheydt van bancken en tormenten, vyer en sweert voortdurend 5) blijven woeden: soo sullen wy voorwaer, als schapen die ter slachtingh geschickt zijn, tot d'uyterst' en hooghste swarigheden werden gedreven: nochtans alsoo, stemden '"tijdt dat wy in lijdtsaemheyt onse zielen besitten en de stereke handt des Heeren verwachten sullen: dewelcke verschijnen tot te sijner tijdt sonder twijffel tegenwoordigh zijn en wel toegerust verschijnen sal, so om den armen uyt barmhertighaer' verdruckingh te verlossen, als om wraeck t'oeffenen over de verachters, die met soo grooten sorgli- heytcnooril('c'loosheydt nu ter tijdt van vreughd' en blijdtschap opspringen. De Heere der heeren, en Koningh aller koningen bevestighe, seer Doorluchtighe Koningh, uwen Throon door rechtveerdigheydt en uwen Stoel door billickheydt.

Gegeven tot Basel den eersten Augusfi,

Anno M. D. XXXVI.

1) in weiokers. 2) hebben. 3) hellen. 4) wiens. 5) vast.

Sluiten