Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m c«?

9. 3.

dat daer-en-teghen die gheest dewelcke de wijsheydt van Godts Woordt voorby gaende, ons een andere Leer' inblaest, met recht van leughen-tael en ydelheydt moet verdacht wesen. Een derden, Want dewijl de Satan hem-selven in een dat de bedne- gn2;e] Jes ]jcht,s verandert, wat autoritevt en

gerijen des ba- ^. , , , j

tans anders aensien sal de Geest by ons nebben, t en niet dan door Zy jat fjy door een seer seker teecken onderschreven woort scheyden worde? En voorwaer de Gheest is enkonnenont- ons klaer aenghewesen door het Woort Godts, deckt worden en 0versulcks licht te vinden, 't en ware dat die rampsalighe menschen opzettelick l)sochten te dwalen tot haer verderf, terwijIse een Geest soecken die 2) meer van haer selven Eerste tegen- a]s van Christo is 3). Maer sy werpen voor iJbertyn^n'ier ^at ^et onbetamelick is, dat de Geest Godts, den welcken alles onderworpen moet zijn, Antwoordt, onder de Schrifture soude staen. Even eens of dat den H. Gheest tot on-eer strecken konde, dat hy sich selfs alomme gelijck en eenparigh is, dat hy met hemselven allesins over een stemt 4), en nerghens en wordt verandert. Gewisselick soo hy na den regel van 5) een mensch 6), of van een 7) engel 8), of na eenigen anderen reghel beproeft wierdt, dan soudemen mogen oordeelen en gevoelen, dat hy vernedert, ja dat meer is tot dienstbaerheydt ghebracht wordt. Maer wanneer hy met hem-selven wordt vergheleken, wanneer hy in en op hem-selven wordt aengemerckt, wie isser die dan sa! seggen dat hem ongelijck en smaet aangewreven 9) en aengedaen wert? Maer hy wordt, sult ghy seggen, alsoo doende toch aan keuringh onderworpen 10): lek beken 't: maer aen 11) soodanighen keuringhe 12) door dewelcke hy sijne Majesteyt by ons heeft willen bevestigen. Hij alleen moet ons genoegh zijn, soo haest als hy hem-selven aen ons bekent maeckt. Maer op dat onder sijnen naem niet eenighen geest des Satans tot ons insluype, soo wil hy van ons erkent en gekent zijn naer in sijn beeldt 't welck hy self 13) in de Schriftuyr van sich selven inghedruckt 1 4) heeft. Hy is d'Autheur en oorsprongh van de Schriftuyr: hy en kan van dezelve niet verschillen noch afwijken 15). Hy moet dan inder eeuwigheyt soodanigh blijven, als hy hemselven aldaer eenmaal heeft geopenbaert. Dat en streckt hem tot geen on-eer : 't en zy dan dat wy mogelick het een Hare tweede sake van eere souden 16) achten dat hy aftegen-werping' wijekt en verbastaerdt van hem-selven. ghenomen uyt 3 Belangende nu datse met spotterny des Apostels, ons nae geven dat wy op de doode letter a.Corinth.3.6. staen, daer in sien wy de straffe die sy dra-

Antwoordt ,

llewelcke den 1) van selfs. 2) []. 3) [ ]. 4) draeght. 5) [ ].

sin en 't ver- 6) mensclielick. 7) []. 8) engels. 9) geverglit.

stant Pauli 10) ten proeve gestelt. 11) tot. 12) proeve. 18) [].

opent. 14) ghedruckt. 15) af-aerden. lfi) eerlick.

gen van weghen de verachtingh diese de

Schriftuyr aen doen. Want het is ghenoegh

bekent dat Paulus aldaer disputeert tegen de

valsche Apostelen, dewelcke de Wet sonder

Christus aenprijsende, 'tvolck aftrocken van

de weldaet en 't voordeel des nieuwen ver-

bondts, waer door Godt belooft dat hy sijn

Wet in d'ingewanden der geloovigen ingraven

en in haer herten inschrijven soude. Soo is

dan de Wet des Heeren een doode letter,

en sy doot de gene die deselve lesen , wan-

neerse van de ghenade Christi wordt afge-

scheurt, en sonder 't hert te raken alleen

in d'ooren klinckt en gheluyt maeckt. Maer

indiense door den Gheest krachtelick in de

herten in 1) ghedruckt wordt en Christus

vertoont, soo isse een woordt des levens,

bekeerende de zielen, ghevende den eenvou-

dighen 2) wijsheydt, &c. Ja d'Apostel noemt 2. Corinth.s.8

in de selfde plaets sijn prediking een dienst

des Geestes: ghevende daer mede te ver-

staen, dat de Heylige Geest alsoo kleeft aen

sijn waerheyt die hy in de Schriftuer heeft

uytghedruckt, dat hy alleen dan sijn kracht

voort | brenght en uytvoert, als het woort (p. 25.)

sijn behoorlick' eerbiedigheyt en aensien ont-

fanght en verkrijght. En hier med' en strijdt Antwoort op

niet t geen onlanghs geseyt is te weten, ^ei.

dat het woort selfs niet veel sekerheyts en toont wort den

eeloofs by ons heeft, ten zy dat het door onverbrekeiicO ï • i n . 'ili. 1 ken bandt des

't getuyghenis des Geestes versterekt werde. Gcestes en jes Want de Heer' heeft met eenen onderlingen gheschreven bandt de sekerhevt sijns woordts en Geestes Woonste samen verknocht: op dat de grondigh eerbiedigheyt tot sijn woordt in onse herten plaets grijpen mochte, wanneer de Heylige Geest ons verlicht en in het woordt Godts aenschijn aanschouwen doet: en dat wy wederom sonder vreese van dwalingh sijnen Gheest mochten omhelsen , wanneer wy hem in sijn beelt, dat is in sijn Woort bekennen. Dit is alsoo de waerheyt. Godt en heeft sijn woordt onder de menschen niet te voorschijn gebracht, om 't selve maer voor een korten tijdt te vertoonen, en daer nae door de toekomst sijns Geestes terstont wederom wech te nemen,

maer hy heeft dien selvigen Geest, door wiens kracht hy het woordt hadde toegedient, ons toegesonden om sijn werek in ons door een krachtige bevestigingh des woordts te volbrengen. In deser voeghen opende Christus aan die Lnc. 24: 27. twee 3) Discipelen haer verstandt: niet ten eynde datse de Schriftuyr verwerpen en by haer selven wijs zijn souden: maer op datse de Schriften souden verstaen. Van ghelijcken ï.Thess 5. wanneer Paulus die van Thessalonica vermaent '9- 20-

1) [ j. 2) kleyneu, 3) tween.

Sluiten