Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. 13. 24.

den naem goedt begroet wierdt, de valsch

eere verwerpt, en met eenen leert, dat sijne

1. Timoth. goedtheyt die hy heeft Godtlick is. Ick vraeg

1 dJ vijfste ooc^' wanneer Pau'us getuygt dat Godt alleen

■ Godt alleen is onsterflick , wijs en waeraehtigh is, of Chris-

onsterffeiïck, tus door die woorden ghestelt wordt onder

tTgh9: Taiiet 't getal en de menighte 1) dergener die sterf-

aen te bidden, lick, sot en leugenachtigh sijn. Sal dan niet

rurLstus'hi)ei-S ons'erf'ck z\jn hy> die van den beginne 't leven

haivenTa hy'de selfs is geweest, opdat hy den Engelen onsterf-

ccuwige Godt. Hckhevdt zoude toebrengen ? Sal niet wijs zijn

hy, die d'eeuwighe wijsheydt Godts is? Sal

Phil. 2. 10. hy die de waerheydt selfs is niet waeraehtigh

zijn ? Daer beneffens vraegh' ick of sy 't niet

daer voor en houden datmen Christus moet

aenbidden, want naerdien 2) hy voor 3) hem-

selven met recht dees' eere neemt 4), te

weten, dat voor hem alle knye gebogen

worde, so volgt daer uyt dat hy self 5) die

Godt is, dewelcke in sijn Wet verboden heeft

yemandt anders aen te bidden dan hem. In-

diense alleen van den Vader verstaen willen

iesai. 44. 6. hebben 't gheen by Jesaia staet: Ick ben't,

Weder-leg- niemant anders dan ick, soo keer' ick dit gmgh van een . ,

tegenwerpingh gGtUy^CIllS W6Q6rom t62|6n 11611 , OVGrïïlltS wy

ghenomen uyt s|en Christus toegeschreven wordt alles

ieesnaiaPropheet wat Gode eygen is. Oock en kan haer seg-

gen hier geen plaets hebben, namelick, dat

Weder-leg- Christus in sijn vleesch, in't welck hy vernedert

gmgh van een eheweest, verhooght is, en dat hem ten

andere teghen- .0 ' in 1 . , ■ 1.

werpingh. aensien van het vleesch alle macht en gebiedt in Hemel en Aerde zy ghegeven: Want al is't dat de Majesteyt en heerlickheydt van het Konincklick en Rechters-Ampt uyt-ghestreckt wordt tot den gantschen persoon des Middelaers, indien hy nochtans niet en ware Godt geopenbaert in't vleesch, so en soude hy tot soo grooten weerdigheydt niet hebben konnen verheven worden, of Godt soude met sich 6) selven moeten strijden. En dit verschil I Phiiipp. 2.6.7. wordt alderbest wech genomen van Paulus dewelcke leert dat Christus 7) Gode even ghelijck was, eer hy sich selfs onder de gedaente eenes dienstknechts vernederde. Hoe soude nu die even-gelijckheydt konnen bestaen, indien hy niet en ware geweest die Godt wiens naem is Jah en Jehova, die op de Cherubim vaert, die de Koningh der gantscher Aerden en de Koningh der Eeuwen is? En hoe seer sy teghen strubbelen, so en kan aen Christus niet ontnomen werden 't geen Iesaia in een sekere plaets seydt, lesai. 25. 9. Dese, dese is onseHEERE, wy hebben hem verwacht: Want hy beschrijft met dese woorden de toekomst Godes des Verlossers, dewelcke niet alleen het volck uyt de Babylo¬

nische gevanckenis weder brenghen, maer oock sijn Kerck ten vollen weder oprechten soude. De ander uytvlucht en doet haer oock geen voordeel als 1) sy voor gheven dat Christus Godt gheweest zy in den Vader.

Want al is't dat wy bekennen dat het begin De derde teder Godtheyt, ten aensien van d'ordeningh |h0cr^"pejfrh„ en weerdigheydt, in den Vader is, soo seg- ïeydt, en de segen wy nochtans dat dit is een verfoeyelick 9tc we<le^,eKgedichtsel, dat alleen het Wesen des Vaders Ketterij!'1'11 der eygentlick zy 't Goddelicke Wesen, eveneens Antitrinitarials of hy den Soon tot eenen Godt ghemaeckt ^LTniltory hadde: want alsoo soud'het Goddelicke Wesen

van de Scheip-

of veelderley zijn, of sy souden Christus pingh daer alleen met den blooten naem en schijn Godt £hevoe&htnoemen. Indiense toestaen dat de Soon Godt is, maer na en onder den Vader: soo sal in hem 't Wesen gheboren en gemaeckt zijn,

't welck in den Vader niet geboren en niet gemaeckt en is. Ick weet wel dat veel neuswijse hoofden met ons spotten om dat wy het onderscheydt der persoonen trecken uyt de woorden van Moses daer hy Godt invoert, Genes. 1. 26 • aldus sprekende: Laet ons menschen maken na onsen beelde. Maer de Godtvruchtige Lesers konnen nochtans sien hoe sonder sin 2) en ongerijmt Moses dese woorden by maniere van eene 3) t'samen-sprekingh soud'

invoeren, indien in den eenighen Godt niet en waren meer Persoonen. Immers het staet vast, dat diegheen 4-), dewelcke van den Vader aldaer werden aenghesproken, onder't ghetal der schepselen niet en behooren: en nu bestaet er eenmael niets, of het moet een schepsel zijn 5) uytghenomen alleen d'eenige Godt. Nu dan indiense niet toe en staen dat de macht om te scheppen en de heerschappy om te ghebieden den Vader,

Soon en Geest zy gemeen geweest, soo sal daer uyt volgen dat Godt inwendigh met hem-selven alsoo niet ghesproken, maer sijn spraeck en reden tot andere werek-meesters buyten hem gevvendet heeft. Eyndelick, een eenighe plaets sal beyde hare teghen-werpinghen te gelijck lichtelick ter neder legghen.

Want 't gheen Christus selfs betuygt, te weten, dat Godt een Geest zy, dat en kan ioan. 4. 24. met geen gevoeghlickheydt op den Vader alleen toegepast worden, als of het Woort selfs oock niet en ware van geestelicke nature. Indien dan de naem Geest den Soon soo wel toekomt als den Vader, soo besluyt ick dat de Soon oock begrepen wordt onder den enckelen en onbepaelden naem Godt.

Nochtans segt hy dadelick daer op, dat den Vader geen andere die | naers aenghenaem en (p. 50.)

1) de bende. 2) is 'tdat. 3) []. 4) aentrecktdees'eere. 1) daer mede. 2) blaenw. 3) gelijck als 4) Het is oock

5) []. 6) hem. 7) hy. seker dat die. 5) daer en is niet of't behoort onder de schepselen.

Sluiten