Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II- 5. 18. 19.

(p. 126.) en dat die mede-werckers genoemt | worden, is niet om dats' uyt haer selven yets toebrengen , maer om dat Godt haren dienst ghebruyckt nae dat hy deselve bequaem gemaeckt en met noodtwendige gaven voorsien heeft. De vierde 18. Sy brenghen oock een ghetuyhgnis eies t8'cap^ nT voort aprocryphe 1) Boeck Ecclesiasti-

14. cus van Jezus Sirach 2), daer nochtans yeder

een weet, dat hy een Schrijver is, wiens autoriteyt twijfelachtigh zy 3). Maer schoon ghenomen dat wy hem niet en verwerpen (het welck wy met goeden rechte wel doen mochten) wat ghetuyght hy doch tot voordeel van 't vrye goet-duncken? Hvsegt,dat de mensch so haest als hy geschapen was, gelaten is in de handt van sijn eygen raedt: dat hem geboden gegeven zijn, door dewelck' hy behouden soude worden indien hy die bewaerde : dat leven en doodt, goet en quaedt den mensch voor-gestelt zijn : en dat hem van desen allen gegeven sal worden t geen hy

Antwoordt, begeert. Het zy alsoo : Dat de mensch in sijn Scheppingh 't vermogen heeft ontfangen om het leven of de doot te verkrijgen: maer wat sal't zijn, indien wy hierop 4) antwoorden, Prediker 7.29. dat hy dat vermoghen verloren heeft? Voorwaer ick en liebb' in den sin niet Salomo tegen te spreken , dewelcke beweert dat Godt den mensche recht gemaeckt heeft, maer sy hebben vele vonden ghesocht. Maer dewijl de mensch ontaerdende 5), schip-breuck gheleden heeft in hem-selven en in alle sijne goederen , soo volght daer uyt, dat al dat, 't welck aen 6) d' eerste Scheppingh wort toegeschreven , niet terstont op de verdorven en verbastaerde natuyr mach toe-gepast worden.

,, , Ick antwoorde derhalven niet alleen hen-lie-

Een ander ....

antwoort door den, maer oock Ecclesiasticus selfs, hy zy onderscheydt- jan w;e hy zy: Wilt ghy den mensch leeren dat hy by sich selven soecke 't vermogen om de saligheyt te verkrijgen, uw' aensien en is by ons so groot niet, dat het by ons yets oock het minste soud' af doen 7) tot nadeel van 't ongetwijfelde Woort Godes: maer indien ghy alleenlick wilt bedwingen de boosheydt des vleesches , 't welck sijne sonden op Godt schuyvende, een ydele verschoomngh pleeght te soecken: en daerom betuyght dat de gaefheyt van vermoghen 8) den mensch eenmael gegeven zy, op dat blijeke dat hy self d'oorsaeck is van sijn verderf, so geef 9) ick u dat geerne toe: indien ick slechts oock met u mach over een komen hier in, te weten, dat de mensch thans 10) door sijn eygen schuldt berooft is van die verciersels

!)!_]• 2) [ ]. 3) gheloofweerdigheyt in twijfel wort getrocken. 4) in 't tegen-deel. 5) veraerdende. 0) []. 7) opdoen. 8) oprechtigheyt. 9) stae. 10) nu.

daer mede de Heere hem in den beginne bekleedt hadde: en dat wy alsoo te samen belijden, dat hy niet eenen Schoonpleyter van sijn saJcen 1), maer eenen Medicijn-meester van noode 2) heeft.

19. Maer sy en hebben niets so dick- De vijfde wijls 3) in den mondt als 4) de gelijckenisse P1aet®>™ytLlI('van Christus van den reysenden man, den welcken de Moordenaers half doodt op den wegh heen gheworpen hadden. Ick weet dat het by na onder 5) allen Schnjveren seer gemeen is te leeren dat door het voorbeeldt van desen reysiger de rampsaligheydt des menschelicken geslachts af-ghebeeldt wordt.

Hier uyt trecken onse teghen-partyen een bewijs-reden: Dat de mensch door de Moordery der sond' en des Duyvels alsoo niet verminckt en gewondt en is, of hy behoudt noch eenige' overblijfselen van sijn eerste goederen: door dien hy geseydt wort half levendigh gelaten te zijn. Want waer is dat halve leven, indien in hem niet en blijft een seker gedeelt des wesenlicken 6) verstandts en willes? Voor eerst, indien 7) ick haer Antwoordt, allegory of vergehjekingh niet en wilde aen- il'iAlleg°risct>c nemen, wat soudense doch maken? Want nen zijn swack. daer en is geen twijfel aen, of sy is van de Vaders versonnen buyten den eygenheken sin van de woorden des Heeren om 8); d'Allegorien en moeten niet verder gaen dan de reghel der Schriftuyr haer leydet r soo verr'

ist'er af datse door haer selven souden ghenoegh zijn om eenighe leer-stucken daer op te bouwen 9). My en ontbreken oock geen redenen, door dewelck ick soude kunnen, soo 't my maer en luste, dat gantsche gedichtsel weder-legghen : want het Woordt Godts en Tweede antlaet den mensch het halve leven niet, maer j™0*1- deweiehet leert dat hy t'eenemael doot is, soo veel verkiaer/dow het leven der saligheydt 10) belanght. Wan- anderedienoch neer Paulus spreeckt van onse verlossingh, klaerder Zlinsoo en seght hy niet dat wy half levende genesen , maer dat wy doen wy doodt waren , Ephes. 2. 5. opgeweckt zijn. Hy en roept de half levende en 5- 14niet aan om de verlichtinge van Christus t'

ontfangen, maer de gene die slapen en begraven zijn: gelijck oock de Heere selfs, als hy seyt: Dat d' uyre gekomen is dat de doode loan. 5. 25. door sijn stemme souden opstaen. Met wat overmoedt 11) soudense doch een allegory of vergelijckingh die niet veel om 't lijf en heeft,

stellen tegen so veel klare getuyghnissen ?

Laet evenwel dees' allegory gelden in plaets Derde antvan een vast en seker ghetuyhgnis, wat sul-

1) Voorspreker. 2) doen. 3) niet dickwijlder. 4) dan. 6) []. 6) oprechten. 7) waer't dat. 8) verdicht bnyten den oprechten sin van de woorden des Heeren. 9) timmeren. 10) ghelucksalighe leven. 11) aensicht.

Sluiten