Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 9. 1. 2.

die dingen die door 't Euangelium verkondight worden. Niet dat hare Leere den Israëlitischen voleke zy onprofijtelick geweest, of oock haer geen voordeel gedaen hebbe : maer om datse dien vollen schat niet verkreghen en hebben , die ons Godt toe-gesonden heeft ^ Keden vaa door |iaer handt. Want ons wort hedensdaeghs ïingh,bevestigt gemeensaemlick voor ooghen ghestelt de ghedoor degetuy- nade van dewelcke sy betuyght hebben: en Christusender c'aer sy 'ieden alleen een weynigh van die Aposteieu. genade hebben ghesmaeckt, daer wort ons een overvloediger genot van dien aengeboden. ioan. 5. 46. Daerom is 't oock dat Christus , al hoewel hy verklaert dat Moses van hem ghetuyght heeft, nochtans roemt en prijst de mate der ghenade daer mede wy de Joden overtreffen. Want hy spreeckt sijne Discipelen aldus aen , Matth. 13.16. Doch uwe ooghen zijn saligh, om dat sy sien, ende uwe ooren om dat sy hooren. Luc. ïo. 24. Want ick segge u, dat vele Propheten ende Koningen hebben begeert te sien het gene ghy siet, ende en hebben het niet ghesien: door dese woorden wordt d'openbaringh des Euangeliums niet weynigh gheroemt en aengepresen, dat Godt ons meer gedaen heeft dan den Heyligen Vaderen, die door een sonderlinge Godtsaligheydt hebben uyt-ghesteecken. Met dese uytspraeck 1) en strijdt geensins loan. 8. 56. d'ander plaets , daer geseyt wort: Dat Abraham uwe Vader heeft met verheuginge verlanght, op dat hy mijnen dagh sien soude: ende hy heeft [hem] ghesien, ende is verblijdt geweest. Want hy heeft dien dagh alleen van verr' en oversulcks duysterder aengheschouwt, en evenwel geen gebreck gehadt van 't geen hem in de hope der saligheyt verstercken konde: waer uyt dan voorts ontstaen is die blijdtschap die den Heyligen Patriarch tot sijn doodt toe is by gebleven, loan. i. 18. Door dit seggen van Johannes den Dooper: Niemant en heeft oyt Godt gesien: de eenighgeboren Sone, die in den schoot des Vaders is, die heeft \hem ons] verklaert, en worden oock de geloovige die voor henen ghestorven waren niet uyt-ghesloten van de ghemeenschap der kennis en des lichts 't welck in den Persoon van Christus sijn schijnsel gheeft: maer hare gelegentheyt en condity wordt aldaer met d'onse vergheleecken, en gheleert dat de verborgentheden, die sy alleen duysterlick onder schaduwen gesien hebben, voor ons helder en klaer zijn; gelijck de Schrijver van den Brief tot den Hebreen seer wel uytHebr. i. i. leyt, seggende: Dat Godt voortijdts veelmael, ende op velerley wijse, tot de Vaderen gesproken hebbende door de Propheten, heeft

1) dese spreuck.

in dese laetste dagen tot ons ghesproken door den Sone. Al hoewel dan d'Eenigh-gheboren Soon, die ons hedensdaeghs is het schijnsel der Heerlickheyt en 't uytgedruckte beeldt van het wesen Godes des Vaders, eertijts den Joden is bekent geweest, ghelijck wy elders aengewesen hebben uyt Paulus, dat hy zy gheweest de Capiteyn en Leydsman 1) der verlossingh in oude tijden: soo is nochtans waerachtigh, 't geen deselve Paulus elders leert:

Dat Godt die gheseght heeft dat het licht uyt 2. Cor. 4. 6. de duysternisse soude schijnen, is de gene die in onse herten gheschenen heeft, om \te gevetï\ verlichtinghe der kennisse der Heerlickheydt Godts in 't aenghesichte van Jesus Christus. Want doe hy in dit sijn beeldt verscheen, soo heeft hy hem-selven eenighsins sienlick ghemaeckt, in vergelijckingh van sijn gedaent die te voren duyster en met schaduwen bedeckt was geweest. Daerom is d'ondanckbaerlieyt der ghener die nu op den hellen middagh blindt zijn, te schandelicker en des te meer te verfoeyen. En daerom seght Paulus dat hare verstanden van den Satan verduystert zijn, op datse niet en souden sien de Heerlickheyt van Christus, die thans 2) sonder eenigh bedecksel of 3) voorhanghsel in het Euangelium blinckt 4).

2. Voorts verstae ick door het Euangelium Aihoeweihet de klaer' openbaringhe van Christus. Ick beken- g'e°°er^ ^reet ne voorwaer dat onder het Euangelium, voor soo de ghenomen, veel het van Paulus genoemt wordt de Leere ^ sich[lbeegri'ip~ des Geloofs, begrepen en ghetelt worden alle „usen de willede beloften die al-omm' in de Wet worden kc Goilt van gevonden, aengaende de ghenadige quijt-schel- ijg^tTnVadingh der sonden, waer door Godt de men- deren heeft schen met hem-selven versoent. Want hv ™°r-ge<iragen:

. 1, i 1 1 t ,.J 800 moet noch-

stelt aldaer net ghelooven tegen de verschnc- tansdeverkonkinghen, daer mede de conscienty benaeuwt dingedergenaen gequelt wordt, als de saligheyt uyt de ^f^odTTn wereken ghesocht moet worden. Waer uyt mensch ghegedan volglit dat onder het woordt Euangelium, ven 18 > het

1, . . i-i Euangelie ey-

wanneer t in een ruyme beteeckenis gheno- ghentiick en nomen wert, oock 5) vervattet werden de bysonderlick getuygenissen die Godt van sijn Vaderlicke |^noemtworbarmhertigheyt den Vaderen gheghegen heeft.

Maer ick segghe dat het op een meer bysondere 6) wijse toepasselick is op 7) de verkondigingh der genade die ons in Christus ghegeven is. En dit en is niet alleenlick uyt een gemeen ghebruyck alsoo aenghenomen,

maer het berust oock op d'authonteyt van Christus en sijne Apostelen. Daerom wort hem dit als een bysonderlick hem eyghen sake 8) Matth. 4. 17. toe-geschreven, dat hy het Euangelie des en g' 3,u Koninckrijcks ghepredickt heeft. En Markus Marc' L

1) lieleyder. 2) []. 3) schut en. 4) uytluchtet. 5) [].

6) uytsteeckeude. 7) toeghepast wordt tot. 8) eygen.

Sluiten