Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 15. 2.

Euchmd. ad. Christus Naem, datse nochtans Christus niet Laurent.cap 5. nlet Godtsalighe en hebben tot een gemeen fondament, maer dat alleen de Kercke dit in eyghendom besit. Want indien men neerstelick bemerckt die dingen die tot Christus behooren, soo wordt bevonden dat Christus nae den naem by hen bekent wordt, maer in der daedt by hen niet en is. Soo staet het hedensdaeghs met de Papisten, al hoewel de Sone Godts in haren mondt de naem heeft van Verlosser der werelt: dewijlse nochtans met een ydele voorwendingh sijns naems te vreden zijnde, hem van sijn kracht en weerdigheydt ontblooten, so past op hen waerlicks het segCoil. 2. 19. ghen van. Paulus, datse het Hooft niet en ilywortvan behouden. Op dat dan het gheloof in Christus ne Godts'waer- een volkomen' en vaste stoiïe van saligheydt licks e» krach- vmde, en alsoo op hem beruste, soo moet tehck bekendt Jese grondt gelevdt worden, dat het ampt

voor een Pro- , ° .. ° J . ' r

pheet, Koning ,iem van sijnen Vader opgeleydt, bestaet in en Priester der drie deelen. Want hy is ons ghegheven tot een Propheet, en tot een Koningh, en tot een Priester. Even 1) wel, de wetenschap van dese namen soude weynigh voordeel inbrenghen, soo daer by niet en quam de kennis van haer ooghmerck en ghebruyck. Want dese namen worden oock in het Pausdom uytgesproken en gehoort, maer sonder eenigh besef en dies 2) met weynigh profijt, dewijl aldaer den inhoudt van yeder naem niet Soo veel het bekent en 'is. Wy hebben voor henen geseydt, amptbeianght, ^at 3) (a' hoewel Godt door het senden der soo is hy die Propheten in 4) een gheduyrigh opeenvol-

^èrcke1 vatr 8,imphe d'een °P d'ander, sijn volck nooyt

wien alle de en liet gebreck hebben van profijtelicke lee-

Godtvmchtige ringhen, die oock ter saliehevdt ehenoeehonder de Wet \ r\ 1 1 i i •

dat volkomen saem waren) 6) nochtans de Godtvruchtige

licht der ken- zielen altijdt dit gevoelen hadden, dat door — IerwacKt de toekomst des Messias, eerst een voller licht der kennis soude te hopen zijn. Soo dat oock de meeningh hier van gekomen was tot de Samaritanen, den welcken nochtans de ware Godtsdienst nooyt en was bekent geworden. Ghelijck bhjckt uyt dese woorden Ioan. 4. 25. van de Samaritaensche vrouw: Als de Messias sal ghekomen zijn dan sa! hy ons alle dinghen leeren. De Joden en hadden oock dit niet hchtveerdelick in hare herten ghevat: maer sy gheloofden ghelijck hen door sekere Goddelicke getuyghnissen gheleert was. Onder anderen is dese spreuck van Jesaia klaer en iesa. 55. 4. bekent: Siet, ick hebbe hem [(of\ een ghetuyghe der volcken ghegheven , eenen Vorst, ende ghebieder der volcken: Te weten, ghelijck hy hem aireed' in een ander plaets lesa. 9. 5. ghenoemt hadde den Enghel of Uyt-leggher

1) Hoe . 2) bewegiugh. 3) [ ]. 4) met. 5) vervolgh. 6) (dat).

van 1) grooten Raedt 2). Daerom als d'Apostel

in het prijsen van de volkomentheydt der

Euanghelischer leeringh gheseydt heeft: Dat

Godt voortijdts veelmael, ende op velerley Hebr. 1. i.

wijse, tot de Vaderen gesproken hebbende

door de Propheten, so voeght hy daer by :

Dat hy ten laetsten tot ons gesproken heeft

door sijnen beminden Sone. En dewijl het Suick-s dat

ghemeen ampt der Propheten was de Kerck doorhlreope?-

ïn hoop' op ie houden, en met eenen te baringhen de

verstercken tot op de komst des Midde- ^erc^'e'j" h°°P

laers, so 3) lesen wy dat de geloovighe in hebban tot de

hare verstroyingh gheklaeght hebben, datse komste des

van dese gewone gave 4) verstoken waren.

Wy en sien, seydense, onse teeckenen niet; ren soude.

Daer en is is geen Prophete meer: noch Psa,m 74- 9-

yemandt by ons die wete hoe langhe 5).

Maer doe nu Christus niet verre van der

handt en was, soo wierdt Daniels tijdt ver- Da11- 9- 24.

ordent en voor-geschreven, om het ghesicht

en de Prophety te verzeghelen , niet alleen

op dat de voorseggingh van dewelck aldaer

gehandelt wordt, haer seker authoriteyt en

aensien soude behouden, maer oock op dat

de gheloovighe met een gewilligh en lijdt-

samigh ghemoedt voor een tijdt de Propheten

ontbeeren en missen souden, dewijl het eynd'

en de vervullingh aller openbaringen nae

by was.

2. Wijders staet alhier te bemercken dat En al hoewel de tytel en Naem Christus , dat is, Gesalfde,

tot dese drie ampten behoort. Want wy weten bysonderiick dat soo wel de Propheten als de Priesters ^eilae^lsieu van en Koningen onder de Wet met heyligh' oly ncke weerdigghesalft wierden. Daerom is oock die wel- heydt: soo siet bekende naem Messias (Gesalfde) den beloof- ^

den Middelaer gegeven geworden. En al hoe- op sijn Prophewel ick bekenn' dat hy bysonderiick om des tjSC]'eken Pri''" Koninckrijcks wille de Gesalfde genoemt wierdt digheydt. (ghe [ lijck ick oock elders getoont hebbe) (p. 193.) soo heeft nochtans de Prophetisch' en Priesterlicke salvingh in hem oock haer plaets,

ende en moet oock van ons niet in de wint geslagen worden. Van de Prophetische salving wort uytdruckelick gemeldt by Jesaia met dese woorden: De Geest des Heerenis lesai 61. 1. op my, om dat de Heere my ghesalft heeft,

om een blijde bloodtschap te brengen den sachtmoedigen : hy heeft my gesonden om te verbinden de gebrokene van herten , om den gevangenen vryheyt uyt te roepen, en den gebondenen openinge der gevangenisse. Om uyt te roepen het jaer van het welbehagen ]1Iy is der_ des Heeren, &c. Hier sien wy dat hy met tenaenSnvln den Geest ghesalft zy geweest , op dat hy sijn Prophesoude wesen een verkondiger en ghetuyghe aa^je^loseer

voor hem-sel-

1) des. 2) raedts. 3) daerom. 4) dat gewoonlick goedt. ven als voor 5) daer eu is gheen Geleerde meer. ons.

Sluiten