Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 17. 5.

met desen prijs Godts oordeel is^ghenoegh ioan. i. 29. ghedaen. Hier toe dient dit segghen van Joannes den Dooper: Siet het Lam Godts, dat de sonde der werelt wech neemt. Want hy stelt Christus teghen alle d'offerhanden der Wet, om te leeren dat in Christus alleen vervult wordt het gheen door die voorbeelden wierdt aengewesen. Nu, wij weten wat Moses al-omme seght, te weten: De ongerechtigheydt sal versoent en de sonde sal uyt-gewischt en vergheven worden. Somma, wy worden in de oude Figueren seer wel onderricht weleke daer zy de kracht en nuttigheydt van Christus doodt. De Apostel verklaert oock dit stuck schranderlick 1) in den Hebr. 9. 22. Brief tot den Hebreen, steunende op desen grondt: Datter geen vergevingh geschiedt sonder bloedt-stortingh. Waer uyt hy besluyt: Dat Christus eenmael door sijn Olïerhande verschenen is om de sonde te niet te doen. ibid. vs. 12. Item: Dat hy op-gheoffert zy, op dat hy de sonden van velen wech nemen soude. Hy hadd' oock voor henen geseydt: Dat hy niet door het bloedt der boeken of der kalveren, maer door sijn eygen bloedt eenmael ingegaen is in het Heylige, een eeuwige versoeninge ghevonden hebbende. Nu, wanneer ibid. vs. 13. hy aldus redeneert 2): Indien het bloedt van de jonge koe heyligh maeckt na de reynigheyt des vleesches, dat dan de conscien(p 208.) tien veel meer gereynight | worden van doodelicke wereken door het bloedt van Christus : soo is lichtelick te sien, dat Christus genade te seer verkleynt wordt, so wy niet 3) toestaen dat sijn offerhande kracht heeft om te versoenen, te bevredighen en ghenoegh te ibid. vs. 15. doen. Gelijck hy een weynigh daer nae seydt: Dese is de Middelaer des Nieuwen Testaments, op dat de doodt [daer tusschen] ghekomen zijnde, tot versoeninghe der overtredinghen die onder het eerste Testament waren, de ghene die gheroepen zijn de beloftenisse der eeuwiger erve ontfanghen souden. Insonderheydt moet overleydt worden de vergelijckingh en over een komingh die door 4) Galat. 3. 13. Paulus beschreven wordt: Dat hy voor ons de vervloeckingh gheworden is, &c. Want het was te vergeefs, en oversulcks oock ongerijmt dat Christus met den vloeck beladen wierdt, indien hy betalende 't geen andere schuldigh waren, voor hen de gerechtigheydt niet verkregen en hadde. Het ghetuyghnis icsai. 53. 5. van Jesaja is oock klaer: Dat de straffe die ons den vrede aenbrenght 5) op Christus gheleyt was, en dat wy door sijn wonden genesen zijn. Want indien Christus voor onse

1) behendigh. 2) reden-kavelt. 3) 't en zy dat wy.

4) van. 5) kastijdingh onses vredes.

sonden niet en hadde genoegh ghedaen, soo en soude van hem niet geseydt worden dat hy Godt ghestilt 1) en te vreden gesteit heeft, op sich nemende de straffe die wv onderworpen waren. Waer meed over een stemt 't geen aldaer volght: Om de misdaedt mijns volcks hebb' ick hem verslaghen. Laet hier oock by komen d'uytleggingh van Petrus , die allen twijffel sal wech nemen, te weten: Dat hy onse sonden ghedragen heeft ï.Petr.2. 24. op het hout des Kruyces. Want hy seght dat de last der verdoemenisse, daer van wy verlicht zijn, op Christus is gheworpen.

5. De Apostelen betuyghen oock klaer- Eu dat in lick dat hy betaelt heeft den prijs daer mede sci'fï'ds hy ons van de schuit des doodts verlossen prijs betaeldt soude. Gherechtveerdisht uvt siine eenade, ï16"^' °P d,at

11 • . . . nv ons van de

door de verlossinghe die in Christus Jesus schuidt des is: Weleke Godt voor-ghestelt heeft [tot] een doodt» verlosversoeninge door het geloove in sijnen bloede. K0111T24 25 Paulus prijst ons de ghenade Godts daer in,

om dat hy den prijs der verlossingh ghegheven heeft in Christus doodt: daer beneffens ghebiedt hy ons toe te gaen tot sijn bloedt,

op dat wy de gerechtigheydt verkregen hebbende, onbevreest voor Godes gericht staen mochten. Dit selve wil oock Petrus leeren,

als hy seydt: Dat wy verlost zijn niet door l.Petr. 1. 18. goudt of silver, maer door het dierbaer bloet des onbevleckten Lams. Want dese teghenstellingh en soude sich niet wel schicken,

indien door desen prijs voor de sonden niet betaelt en ware, daerom oock Paulus seydt:

Dat wy diere gekocht zijn. Dese andere 1. Cor. 6.20. woorden van Paulus en souden oock niet kunnen bestaen, te weten: Daer is een Mid- i.Tim.2.8,6. delaer die hem-selven ghegheven heeft tot een rantsoen-gheldt, indien de straffe die wy verdient hadden op hem niet en ware gheworpen gheweest. Daerom verklaert de selvighe Apostel: Dat de verlossingh door Chris- Coloss. 1. 14. tus bloedt niet anders en is als de vergevinge der sonden, als of hy seyde, dat wy voor Godt gerechtveerdight of vry ghesproken worden,

om dat sijn bloedt genoeghsaem is tot voldoeningh. Waer mede een ander plaets over een stemt: Dat het handtschrift dat tegen ons Coioss. 2. 14. was aen het Kruyce gehecht zy. Want met dese woorden wordt een betalingh of vergelding beteeckent die ons van de schuit vry maekt.

Daer is oock een groote kracht in dese woorden van Paulus: Indien de rechtveerdigheydt door de Galat 2. 21. Wet is, so is dan Christus te vergeefs gestorven.

Want hier uyt vernemen wy, dat wy van Christus halen moeten 't geen de Wet toebrengen soude, waer 't dat yemant deselve volbracht,

ofte , 't welck even eens is , dat wy door de

1) gepaeyt.

Sluiten