Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. 2. 9. 10.

soo als die in de Schriftuyr betoont en aengewesen wort. Doch hier komt ons noch een veel klaerder bewijs voor oogen. Want aengesien het geloove Christus aenneemt, gelijck hy ons van den Vader wort voor-gedragen, en Christus ons voor-gestelt wort niet alleen .tot rechtveerdigheydt, verghevinghe der sonden en vrede, maer oock tot Heylighmakingh en tot een Fonteyn des levendigen waters: soo en sal het geloove Christus sonder twijffel nae behooren nimmermeer konnen bekennen sonder de Heylighmakinghe des Geestes met eenen aen te grijpen. Of soo yemandt dit noch klaerder wil geseydt hebben, het gheloof is gheleghen in de kennisse van Christus. Christus en kan niet bekent worden dnn met de Heylighmakinghe des Geestes. Waer uyt dan volght, dat het gheloove van de Godtsalighe gesintheydt gheensins en mach worden afghesondert.

Tcgen-wer- 9 Op datse waer 1) mochten maken 2) Plc^cn'ytvan1 dat 'iet gheloove 't welck sonder de liefd' is, Paula». een ongeformt en ongefatsoeneert geloove 'zy, so plegense voort te brengen 't geen Paulus 1. Cor. 13.2. seydt: Alwaer 't dat yemandt alle geloof hadde, soo dat hy berghen versetten konde, ende en hadde de liefde niet, so waer hy niet met allen : doch sy en bemercken niet wat d'Apostel ter dier plaetsen door het Antwoorde. woordt geloove yerstaet. Want doe hy in het i.Cor. i2:io. naest voorgaende Capittel ghesproken hadde van de verscheydene gaven des Geestes, onder, de welck' hy gestelt hadde de verscheyden talen , de krachten, en de Prophetie, en ibid. vs. 31. den Corinthiers hadde vermaent om nae de beste gaven te staen, dat is, nae die gaven uyt dewelcke tot het gantsche lichaem der Kerck de meeste vrucht en nuttigheyt voort komen konde: so voeght hy terstont daer by, dat hy noch eenen beteren wegli sal aenwijsen. Dat, namelick, alle soodanige gaven, al is t dats' in haer selven voortrefïelick zijn , nochtans niet met all' en zijn t achten, sose niet en staen ten dienst van de liefde. Dewijl die tot stichtinge der Kercke ghegheven zijn, en haer aengenaemheyt verliesen , 'ten zy dan datse daer toe gebruyckt en aengewen'dt 3) wierden. Om dit te bewijsen soo maeckt d'Apostel een verdeelingh van die gaven , en somt nogmaels op 4) de selvighe die hy te voren opgetelt hadde, doch met andere namen. Door de krachten en het gheloove verstaet hy hier één en hetselfste 5) te weten, de macht om wonder-wercken te doen. Dewijl dan dese kracht of dit geloof is een gave Godts op haer selven, dewelck

1) betoonen. 2) []. 3) aengeleydt. 4) verhaelt op een nieuw. 5) al een dingh.

oock van een godtloos mensch beseten en misbruyckt kan worden, gelijck oock de gave der talen, gelijck de Prophetie, gelijck andere gaven, soo en is 't niet wonder datse van de liefde wort afgescheyden. Hunne 1) | (i>- 216.) dwalingh is t'eenemael hier in ghelegen, datsë De dwalingh de verscheydene beteeckenis van 't veelsinnigh 'r"e \estaet" woordt gheloove niet waernemende, daer over daer in datse even eens twisten als of het in alle plaetsen jjroomen dat

■ 1 net woort Ixe-

in eenselfsten sin 2) ghenomen en verstaen loove >t weick wierdt. De plaetse uyt 3) Jacobus, die sy véleriry beduy. tot verdedigingh van deselve dwalingh by 'b'e"

brenghen, sal elders verklaert worden. En tecekenis gheal hoewel wy tot beter onderricbtingh van n'jmi!n wordtandere, (te weten , als wy willen betoonen hoedanigh daer zy de kennisse Godts in de godtloose) toestaen dat het geloove meerdere formen en gestalten heeft: soo bekennen en predicken wy nochtans volgens de Leere der Schriftuyr maer een eenigh geloove der Godtsaligen. Voorwaer seer vele ghelooven datter een Godt is, en meenen dat d'Euangelische History en de verdere stucken der Schrif- ni2eG^y®{£ ture waerachtigh zijn: (ghelijck men gemeen- i00f3 wordt lick pleeght t' oordeelen van die dinghen de- bnytc sijn reehwelck' als in voorledene tijden geschiet zijnde. t(1 van anderen vertelt worden, of die wy met mensehen toeooghen selfs gesien hebben) daer zijnder oock «e9chreTendie verder gaen: want sy houden 't Woordt Godts voor een seer seker en waerachtigh woordt, sy en slaen oock sijne geboden niet gantschelick in den windt, en worden door sijne dreygementen en beloften eenigsins bewogen. En i) van den soodanigen nu 5) wordt wel getuyght datse ghelooven, doch door een on-eyghenlicke wijse van spreken: om datse Godts Woordt door een openbare godtloosheyt niet en bevechten, noch verwerpen, noch verachten : maer veel meer eenigen schijn der gehoorsaemheyt van sich geven.

10. Maer gelijck dese schaduw' of gedacnte des geloofs van geender weerden en vingh moét geis, also en is sy oock niet weerdigh den voelen.

naem des gheloofs te dragen. En al hoewel terstont wijtloopigher gesien sal worden hoe verre die verscheyden sy van des geloofs grondige waerheydt en oprechtigheydt, soo cn worden wy nochtans niet verhindert sulcks als nu met weynighe woorden aen te wijsen.

Daer wort geseydt dat Simon de tooveraer ^ctor. s. is geloofde, dewelcke nochtans sijn ongheloovigheydt korts daer nae te voorschijn brenght.

Dat hem gheloove toegheschrevën wort,

daer uyt en verstaen wy niet gelijck ais sommighe doen, dat hy met woorden veynsde te ghelooven, sonder nochtans in sijn hert eenig geloove te hebben: maer wy houden t

1) Hare 2) eensints. 3) []. 4) []. 5) [].

Sluiten