Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. 4. 20. 21.

Godt te hebben tot een glietuyghe van onse quade conscienty. Al hoe wel dit is oock t'eenemael valsch. Want men kan alomm' bemercken dat door geen saeck ter werelt meer vermetenheydt of ongebondenheydt om te sondigen en ontstaet, dan wanneer de menschen meenen datse voor den Priester hare biecht ghedaen hebbende, haren mondt moghen afwisschen ende segghen: lek en hebbe niet misdaen. Ende sy en worden niet alleen stouter om te sondighen 't geheele jaer door: maer zijnde sonder sorghe van te moeten biechten, soo en suchtens' oock in den verderen tijdt des jaers nimmermeer tot Godt, sy en keeren nimmermeer weder tot haer selven, maer hoopen sonden op sonden: tot dat de tijdt komt, in dewelcke sy, volgens haer meeningh, alle hare sonden te gelijck sullen uytspouwen. En als sy de selvighe uyt ghespogen hebben, soo dunckt hen datse van haer pack ontlost zijn, datse Gode benomen hebben het oordeel 't welck sy den Priester hebben op ghedragen en over ghelaten: en datse Gode de gedachtenisse van hare sonden hebben doen af leggen, wanneerse die den Priester hebben bekendt ghemaeckt. Voorts wie isser doch die verblijdt is als hy siet dat den dagh om te biechten voor de deur staet? Wie isser doch die met een veerdigh gemoedt tot de biechte toetreedt ? en niet veel meer, als of hy met een styven en ghedraeyden hals in een ghevangenisse gesleept wierdt, daer toe onwilligh komt en ghelijck een die teghen spartelt? Behalven misschien d'Oiïer-paepkens selfs, dewelcke door het onderüngh verhael van hare schelm-stucken , als door boertighe 1) fabelen , haer selven wellustighlick vermaken. Ick en sal niet veel papiers bekladden in't verhalen van d'afgrijselicke grouwelen daer med' haer-lieder oorbiecht vervult is. Ick seeeh' alleen, indien die heylise Man niet

onwijsselick gedaen en heeft, dewelck' op een eenigh gherucht van hoerery, de biecht uyt

sijn kerk , ol liever uyt de ghedachtenisse sijns volcks wech ghenomen heeft: soo worden wy onderricht wat hedensdaeghs te doen staet van weghen ontallicke hoereryen , overspelen, bloedt-schendinghen, en bordeelschappen.

Weder-leg- 20. Dat de Biecht-Papen alhier de macht tweede ^'dwa- der sleutelen voorwenden en daer op het voorst' lingh. en achterste van haer njck en heerschappy

bouwen, wy moeten besien hoe veel dat vermach en gelden kan. Zijn dan, segghense, de sleutelen te vergheefs ghegheven? Is dan dit te vergeefs ghesproken : Al wat ghy ontMatth. 18.18. binden sult op der Aerden dat sal ontbonden zijn in den Hemel? Maken wy dan het Woordt

1) bootsighe.

Nectarius, van dewelcke siet de scvende secty.

van Christus ydel en onnut? Ick antwoorde datter groote oorsaeck was waerom de sleutelen ghegheven wierden : ghelijck ick korts te voren verklaert hebb', en wederom klaerder leeren sal, als wy van den Ban handelen sullen. Maer wat sal 't zijn , indien ick alle soodanighe hare vraghen met eenen slach 't hooft afhouwe, seggende: Dat de Mis-papen niet en zijn Stadt-houders en Naevolgers der Apostelen? Doch dit sal oock elders moeten verhandelt worden. Nu segg' ick datse door dat geen daer mede sy haer selven voornementlick willen verstereken, eenen muyr-breker oprechten waer door alle hare sterekten ter neder geworpen worden. Want Christus en heeft sijne Apostelen niet eer macht gegeven om te binden en t'ontbinden dan als hy haer met den Heyligen Geest begaeft heeft. Ick segge derhalven dat niemand de macht der sleutelen toe en komt dan den ghenen die eerst den Heyligen Geest ontfangen hebben. Ick seggh' oock dat niemandt de sleutelen gebruyeken kan, 't en zy dat de Heylige Geest voor gae, leere en seggh' wat men doen moet. Sy klappen datse den Heylighen Gheest hebben: maer sy verloochenen sulcks met der daedt. Soose niet misschien en verdichten en meenen dat de Heylighe Geest een ydel dingli zy en van gheender weerden: doch men sal hen-lieden niet ghelooven. Ende met dit stuck wordens' in 't geheel ter neder geleydt, te weten, van welcke deur sy oock souden moghen roemen de sleutel te hebben, dat men haer altijdt vrage, of sy hebben den Heyligen Gheest die de Beleyder en Regeerder der sleutelen is. Indiens' antwoorden datse den Heylighen Gheest hebben , soo moet men van 1) haer wederom vernemen , of de Heylighe Geest kan dwalen ? Dit en sullense niet opentlick durven seggen, al is 't dats' het door haer Leer' bedecktelick te kennen geven. Soo sal men dan besluyten, dat geen Ofïer-Papen de macht der sleutelen hebben, dewijls' alomm' sonder onderscheydt ontbinden 't geen de Heere ghebonden wilde hebben, en binden 't geen hy bevolen hadde t'ontbinden.

21. Wanneerse sien datse door seer klare bevindingen worden overtuygt datse beyde weerdighe en onweerdighe sonder onderscheydt ontbinden en binden, soo treckense de macht der sleutelen tot sich sonder de kennisnemingh der saeck 2). En al hoewel datse niet en durven loochenen dat de kennisnemingh der saeck 2) noodigh is tot het rechte gebruyek der sleutelen, soo schrijvense nochtans dat oock den quaden uytdeelders de macht der sleutelen ghegheven zy. Maer dewijl

1) uyt. 2) wetenschap.

In't 4. Boeck cap. 12.

1. De Mispapen en zijn gheen naevolghers derApostelen.

In't 4. Boeck cap. 6.

2. Sy en hebben den Heyligen Geest niet die alleen ia een regeerder en beleyder der sleutelen.

Reden.

Weder-leggingh van de derde dwaling.

Sluiten