Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. 8. ij

de deelen sijns levens nae sijn goedt-vinden laet gheregeert worden. En wie in sijn gemoedt alsoo ghesint en ghesteldt is, die en sal hem-selven niet voor ongeluckigh houden , noch sich van wegen sijn condity tot Godes spijt beklaghen , wat hem oock 1) mocht over keiickheyt^van komen. 'lüe noodigh dese gesintheydt zy, dese Leere.

dat sal blijcken, indien ghy bemerckt wal al toe-valligheden wy onderworpen zijn. Wy worden steedts door de een en d'andere sieckten bestormt: nu eens 2) slaet ons de pestilenty, dan weer 2) worden wy door de swarigheden van den oorlogh grouwelick geplaeght: somtijdts neemt de vorst 3) of hagel wech de hope en verwachtingh des jaers, en brengt ons onvruchtbaerheyt aen , waer door wy tot gebreck vervallen: de huysvrouw, d'ouders, de kinderen en de bloet-verwanten worden door de doot wech genomen: 't huys wordt door den brandt verteert: dit zijn de toevalligheden en quaden van weghen welckers weder-varen en overkomen de menschen haer leven en den dagh harer gheboorte vervloecken, den Hemel en het Licht voor eenen grouwel houden, haren mont teghen Godt opsperren: ende (ghelijckse wel bespraeckt zijn om te lasteren) hem van ongerechtigheydt iiaer veelder- en wreedtheydt beschuldighen. Maer een gheverschcydca" loovighe ziel moet oock in desen de sachtverdruckingen. moedigheydt en waerlicks vaderlicke goedertierenheydt Godts bemercken. Dienvolghens, ofschoon hy siet dat sijn huys door het wech nemen van sijne vrienden en maghen verwoest leydt, soo en sal hy nochtans selfs daerom niet nae laten den Heere te loven, jae hy sal sich veei eer keeren tot dese bedenckingh: nochtans en sal de ghenade des Heeren die in mijn huys woont, mijn huys niet in verwoestingh laten blijven. Ofschoon hy siet datter hongers-noot voorhanden is, door dien 't groene kooren op 't veldt door den rijm verbrant, of door de vorst 3) verteert, of door den haghel ter neder gheslagen is: soo en sal hy nochtans den moedt niet verloren gheven, noch Gode spijt en leedt aen doen : maer hy sal blijven in dit vertrouwen : nochtans staen wy onder d'opsicht en sorghe Psalm 79.13. Jes Heeren, en zijn schapen, in sijne weyden op-ghevoedt: hy sal derhalven ons voedtsel geven oock in d'uyterste dorheydt. Ofschoon hy door sieckte benaeuwt wort, so en sal hy oock selfs als dan door de bitterheydt der smerte niet gebroken worden dat hy tot ongheduldt uytbersten , en alsoo met Godt twisten soude: maer hy sal door het bemercken van de gherechtigheydt en sacht-

sinnigheydt die Godt in 't kastijden oeffent, sich selven tot lijdlsaemheydt opwecken. Eyndtlick hy sal alles wat hem over komt, dewijl hy weet dat het door Godts handt verordineert

met een stil en danckbaer ghemoedt op

is

Het misbruyck en de verdorventheyt der Heydenen.

Dewölcke door deii regel der Godtvruchtigheydt wordt weeh genomen, (p. 278.)

]) schoon. 2) als nu. 3) vrost.

nemen , op dat hy niet halstarrigh Godes heerschappy en weder-stae, in wiens macht en ghebiedt hy hem-selven en alles wat hem aengaet eenmael heeft overghegeven. Insonderheyt moet een Christen-mensch verre van sijn gemoet wech drijven dien dwasen en seer erbarmelicken troost der Heydenen , dewelcke, op datse haer selven teghen den teghenspoet verstercken souden, den selven aen 1) de fortuyn geweten en toegheschreven hebben: en daer toe oock voor een dwaesheyt hielden en oordeelden dat yemant op de fortuyn soude gram worden, dewijlse onvoorsichtigh en lichtveerdigh was, en met blinde ooghen beyde den weerdighen en onweerdighen verwondede. Want dit is in 't teghen-deel den reghel der Godtvruchtigheydt, dat Godes handt alleen den voorspoedt en den j tegenspoet leydt en regeert: en dat de selvige handt Godts door eenen onvoorsichtigen aenval niet toe en schiet, maer door een seer ordentlicke gerechtigheydt ons beyde goedt en quaedt toesendt en uytdeelt.

Het VIII. Capittel.

Van de verdraeghsaemheyt des Kruyces, dewelck' een deel is van de Versakingh onses selfs.

Jae een Godtsaligh hert moet oock noch Wat het hoogher opstijghen , te weten , daer henen Kruys zydaer Christus sijne Discipelen roept: Dat een Matth. 16.24. yeder sijn kruys op sich neme. Want die alle die de Heere heeft aengenomen en gheweerdight tot het geselschap sijner kinderen toe te laten, moeten haer selven bereyden tot een leven 't welck hardt, arbeydtsaem ,

ongerust, en met seer veel en verscheyden soorten der quaden vervult is. Het behaeght Van «ienhct den Hemelschen Vader alsoo de sijn' op sulck 01>geleyt wort' een wijse te oefFenen, op dat hy een gewisse beproevingh en ervarentheydt van hen neme.

Hy heeft van Christus sijnen eerst-gheboren Wlen llct °P' Soon begonnen, en hy vervolght dese wijse gc,tyJt zy' en ordeningh omtrent alle sijne kinderenWant al hoewel hy een Soon was boven Matth. 3, 17. andere wel gelieft, en in wien het hert des eQ 17' J" Vaders sich gerust en te vreden hieldt, soo sien wy nochtans dat hy niet goedertierlick en sacht gehandelt is gheweest: soo dat men

i) []•

Sluiten