Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. 14. 13. 14.

worden over-gebracht in de heerlickheydt des Hemelschen Konincknjks.

Verkiarmghe ] 3 Indien dit waerachtieh is, so en kun-

deserantvvoort. 1 • 1 1

nen voorwaer gneenighe van onse wercken uyt haer selven ons by Godt aengenaem en lieftalligh maken: ja sy en kunnen oock selfs niet behagelick zijn, dan alleen voor so veel de mensch, door de gherechtigheydt van Christus bedeckt zijnde, Gode behaeght, en de verghevinghe sijner sonden verkrijght. Want Godt en heeft niet belooft dat hy eenighe sekere wercken met het leven sal beloonen: maer hy verklaert en segt alleen dat die leven T,evit. 18. 5. sal die dese gheboden doet: stellend aen d'ander zijde dien wei-bekenden vloeck tegen alle de gene die niet en sullen blijven in alles. Waer mede ten vollen wederleyt wordt dat ghedichtsel van de gekloofde of gedeelde rechtveerdigheydt, dewijl in den Hemel geen andere rechtveerdigheydt en wordt toegelaten, dan de geheele onderhouding en gehoorsaemheydt Deweicke dat der Wet. Niet bondigher en is oock 't geen de's'tucks-wyse SY p'egen te rallen van de genoegh-doening gerechtigheydt door overtollige wercken. Want wat? Veren van de vol- vallense niet altijdt wederom tot die uytvlucht dWrtonighe1 die ^en aireede benomen is ? te weten, dat wercken we- die, die de Wet ten deele volbrenght, tot so derieydt. verre toe rechtveerdigh is door de wercken ?

Sy gaen 1) al t'onbeschaemdelick uyt als van 2) een seker en gewis stuck , van yets 3) 't gheen geen verstandigh mensch haer en sal toestaen. De Heere ghetuyght soo dickwils dat hy geen gerechtigheydt der wercken en erkent dan die die in de volkomen' onderhoudinghe sijner Wet bestaet. Wat grooter boosheydt is dit, dat' wy dese gherechtigheydt niet hebbende, nochtans ick en weet niet op wat stuckskens van eenighe weynighe wercken roemen , en daer toe noch arbeyden, om 't gheen ons ontbreeckt door andere voldoeninghen te koopen of te verkrijgen, op dat wy niet en souden schijnen van allen roem berooft te zijn, dat is Gode gheweken en d'eere ghegeven te hebben. Ick segg' alleen dat die, die so ongeschickt zijn, gheensins en overlegghen wat een vervloeckt dingh de sonde voor Godt zy. Want sy souden voorwaer verstaen dat de gantsche rechtveerdigheyt der menschen op eenen hoop versamelt, niet en kan ghenoegh Gen. 3. 17. zljn om v00r eene Sonde te voldoen. Want wy sien dat de mensch door eene misdaedt also van Godt verworpen en verbannen is geweest , dat hy te ghelijck alle middelen verloren heeft om sijn saligheydt wederom te bekomen. Soo is dan de macht der Voldoeningh wech ghenomen, waer mede soo sich

yemant pluym-striickt, die en sal voorwaer Bentehek,

'L , • 1 J J , , , om datsodam-

(jrode nimmermeer voldoen: den welcken geen gegedichtseien dingh dat van sijne vyanden voort komt wel- noodtsakeiick behagelick 1) of aenghenaem is. Ende 2) alle "^l^evoU dieghene 3) zijn sijne vyanden, die hy voor- doeningen ghenomen heeft de sonden toe te reeckenen. wec^ genomen Derhalven moeten onse sonden gedeckt en vergeven zijn, eer Godt eenige van onse wercken aensiet. Waer uyt volght dat de vergevinge der sonden onverdient is, deweicke booselick gelastert wort van die, die eenige voldoeningen op de baen brengen. Laet ons dan, volghens 't exempel des Apostels, die Phllip' l,!" dinghen die achter rugghe zijn vergetende,

en ons streckende tot het ghene dat voor ons is, loopen in onse loop-baen en voort gaen tot den prijs van onse Hemelsche roepingh.

14. En hoe komt doch het roemen van over- r™ J»üderen.

... . iii om ^at0118 "lt;

tollige wercken over een met het ghene dat ons gebodt va» is gheboden, te weten, dat wy alles wat ons Christus: au bevolen is gedaen hebbende, sullen seggen gtdaenhebbé'»! dat wy onnutte dienstknechten zijn, endeniet &c. veel anders meer en hebben ghedaen dan wy schuldigh waren? Sulcks voor Godt segghen en belijden,

en is niet veynsen of liegen: maer het is by sich selven vast stellen en houden 't geen' men bevindt seker en ghewis te zijn. Soo vereyscht dan de Heere van ons dat wy oprechtelick ghevoelen en by ons selven bedencken sullen dat wy hem gheen diensten en bewijsen, waertoe wy niet en souden gehouden zijn 4) , maer dat den gantschen dienst die wy hem geven, een schuldt is die wy hem schuldigh zijn. En dat met recht: want wy zijn sijne dienstknechten met soo veel dienstplichten 5) aen hem verpandt en verbonden, dat wy niet machtigh en zijn die alle te volbrenghen, alwaer 't dat alle onse ghedachten en alle onse ledematen verwisselt en verandert wierden in diensten en plichten der Wet. Daerom gelden dese woorden:

Wanneer ghy-lieden alles sult ghedaen hebben wat u bevolen wordt, even soo veel als of in eenen mensch meer dan alle de wercken van alle menschen versamelt waren. Hoe souden wy dan (die in geen enckel opsicht 6)

tot dese mate ghekomen zijn) durven roemen dat wy meer wercken hebben gedaen dan wy schuldigh waren te doen? Dat hier oock niemant tegen en werpe, dat een mensch wel eenighe wercken soude kunnen doen boven de ghene die hy schuldigh is, ofschoon hy in eenighen deele de schuldighe wercken en plichten niet en volbrenght. Want wy moeten dit t'eenemael voor vast en seker houden, dat ons geen dingh, 't zy dat het

l) nemen. 2) tot sich als. 3) [ ].

1) lief-getal. 2) (die). 3) [ ]. 4) daer in wy niet en sou den gehouden zijn. 5) ghedieustïgheden. 6) nerghens nae.

Sluiten