is toegevoegd aan je favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te beschouwen als een soort inleiding op vs 7. Dat verbiedt y«Ü en ook de gang van het betoog, dat geheel vs 6 als grondslag van vs 7 onderstelt. Ook mag men uit de wijze van redeneeren, die de apostel vs 7 vlg. gebruikt, niet afleiden, dat onze brief aan Jodenchristenen is gericht. Eer het tegendeel, want wel redeneert Paulus uit het Oude Testament, gelijk hij het in al zijn brieven doet, maar hij zegt met geen enkel woord, dat de lezers zelf op het door hem veroordeelde standpunt hebben gestaan. Het betoog is een breedere uitwerking van het verschil tusschen oude en nieuwe bedeeling en door de wijze, waarop het loopt, een indirecte waarschuwing aan de Korinthiërs om zich niet door het drijven der Judaïsten ook maar voor een klein deel te laten brengen naar het zooveel mindere standpunt der oude bedeeling x). 'H diaxovia rov 9-avaxov is niet het Levietische priesterschap, want daar kunnen de bijstellingen niet op zien; evenmin past de zin met êitove daarbij. Wij moeten denken aan heel het dienstwerk der oude bedeeling, en dat in den ruimsten zin genomen, zooals het bepaald en in concreto door Mozes bij den Sinaï werd verricht. Dat dit de bedoeling is, blijkt vooral uit évzszvTicj/itvrj, dat blijkens het geslacht met ó laxovia moet worden verbonden en leert, dat ook de wet hier tot de öiaxovia wordt gerekend. Jlaxovia is bijna metonym voor vófioq, Rom. 4 : 15. Misschien mogen wij ólaxoviu dan ook wel weergeven door ons woord bedeeling, waaronder we immers verstaan, al wat bij een bepaalde openbaring van het verbond behoort. Waarom de ó laxovia een bediening des doods is, weten wij uit het voorgaande, zij leidde tot den dood door Israëls zonde. Reeds 2:16 bleek, dat een op zichzelf goed dienstwerk wel ten doode leiden kan. 'Kv ygafi/uaoiv wordt door vs 6 verklaard. De ólaxovia zoo ruim genomen, als wij het deden, bestaat in letters 2), omdat zij rust op een geschreven wet, bepaald de wet der tien geboden. Deze in letters bestaande óiaxovia (dit woord weer te nemen van de Mozaïsche bediening, die in de

') Men mag bij deze en dergelijke opmerkingen niet vergeten, dat in hoofdst. 10—13, waarin de Judaïsten met zoovele woorden bestreden worden, nooit gewaarschuwd wordt tegen hun leeringen. De dwaalleeraars hebben nog de gelegenheid niet gehad om daarmede voor den dag te komen. In cap. 3 mogen wij daarom ook niet meer zien, dan een indirecte waarschuwing niet tegen aanwezig, maar tegen dreigend gevaar. De Judaïsten zullen komen, of, indien zij al weg zijn, zouden zijn gekomen, met den eisch: gehoorzaamheid aan de wet van Mozes.

2) Windisch e.a. vertalen liever: in den vorm van letters in steenen gegraveerd. Wij geven aan onze opvatting de voorkeur, omdat daardoor de tegenstelling - jtvev/ia, vgl. Siaxovia zov nvevfiazos vs 8, beter bewaard blijft. Voor èv ygd{i/j.aoiv, zie êv êóyuaoiv. Ef. 2 : 15.