is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één plaats bepaald naar het verband. Het een sluit het ander niet uit. i Joh. 3 : 8 laat ons als doel van de vleeschwording zien het verbreken van het rijk des Satans, dat zich tegen God verheft. Joh. 3 : 16 spreekt van de liefde Gods tot den kosmos. Op onze plaats moeten de Korinthiërs hooren, dat Christus om hunnentwil arm was, opdat zij daardoor rijk zouden worden en daardoor weer gedreven tot milddadigheid. Zooals x'iQ'S nader werd bepaald door den zin met öxi, zoo öi' vfiaq door den zin met ïva. Wij hebben het bij Paulus meer voorkomende verschijnsel, dat wat eerst als oorzaak werd genoemd, later nog eens als doel, eventueel als gevolg wordt voorgesteld. Trouwens die drie liggen vaak dicht bijeen. Of er munitie aangemaakt wordt wegens den oorlog of tot den oorlog, komt op hetzelfde neer. Christus was arm terwille van menschen om die menschen rijk te maken. Het doet er dan ook heel weinig toe, of men ïva meer finaal öf meer consecutief neemt. Christus heeft in ieder geval het Hem voorzwevende doel bereikt. 'Exsivov heeft nadruk. Het is bepaald en alleen door het werk van Christus. Paulus legt niet alleen verband tusschen y/cyiq en °°k tusschen rijkdom en

rijkdom. De rijke Zaligmaker kon, omdat Hij armwas, zondaars rijk maken. Zijn arm zijn is Zijn vernedering, die inhoudt het kruis en den dood en die vergeving bracht. Zijn vernedering houdt in de vervulling van Gods wet, die het eeuwig leven deed komen. Zoo rijst uit Christus' armoede de rijkdom op van Zijn volk, maar daarmede ook de verplichting voor dat volk om dankbaar te zijn 1).

10. rvdtfiriv, vgl. 1 Kor. 7 : 40, staat bij Paulus zooal niet tegenover, dan toch naast èmxayri. In yvaiftrj geeft de apostel zijn gevoelen, zijn meening, zonder bepaald iets voor te schrijven. Positief staat hier, wat vs 8 negatief stond. Paulus wil in de zaken der collecte niet een bepaald voorschrift geven. 'Ev xovxm kan niet op het onmiddellijk voorafgaande slaan. Wij vinden er een aanduiding in van het onderwerp, dat Paulus behandelt, de collecte. Zoo is ook xovxo de algemeene aanduiding van den raad, de meening van den apostel, of van het geven van een raad. Paulus geeft een raad, omdat (•/«£>) dat nuttig is voor de gemeente. Hij kan haar niet een bevel geven, hoe zij haar dankbaarheid voor het werk van Christus moet toonen, wel een aanwijzing, een raad. En daar

x) D. Völter, Paulus u. s. Briefe, Straatsburg, 1905, bl. 93 acht vs 9 interpolatie, wijl het niet in het verband past en een onpaulinische Christologie geeft. Wat het eerste betreft, vragen wij, welke interpolator zou deze uitspraak hier inlasschen. Wat het tweede aangaat, volgens Völter is Christus naar Paulus „een van huis uit menschelijk wezen". Over den bouw van vs 9 zie men E. Stauffer, Vom Xóyog Xov ozavQov und seine Logik, Theol. Stud. u. Krit., 1931, 2/3, bl. 179 vlg.

I