is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij toch in elk geval, hoe dan ook, haar dankbaarheid zal moeten toonen, is het geven van zulk een raad nuttig. Oïrivsq kan in de koine den dienst doen van een enkelvoudig relativum, § 212. Maar het kan hier ook wel de beteekenis hebben, daar gij immers, dat past zelfs beter. Paulus' raad moet aansluiten bij hetgeen vroeger is geschied. In het volgende is merkwaardig, dat Paulus het doen aan het willen laat voorafgaan. Wij kunnen ons voorstellen, dat de Korinthiërs wel wilden collecteeren, maar het niet deden, moeilijk, dat zij het deden en toch ook wel wilden. Bovendien valt op, dat Paulus eerst den aoristus noifioat heeft, daarna het praesens 9-éXeiv. Het is niet te verwonderen, dat men gedacht heeft aan een fout of een minder gelukkige wijze van uitdrukken. Anderen hebben aan het praesens S-iXsiv bijzonderen nadruk gegeven en het vertaald door blijven willen. Ook heeft men aangenomen, dat de Korinthiërs eerst wel de collecte hadden gehouden (noifioai), maar pas later het van harte waren gaan doen (it-ii.eiv). Thans gaat men vaak uit van TiQoevriQ^aaQ-s, en zegt men, daar ligt een vergelijking in, men denkt dan aan de kerken in Macedonië. De Korinthiërs zouden eerder dan de Macedoniërs zijn begonnen, niet alleen in het doen, maar zelfs in het voortdurende willen. M. a. w. de collectezaak is het eerst te Korinthe opgekomen. Daarop kan ook wijzen ccxö ntQvöiv, reeds voor een jaar, dus lang vóór onze brief werd geschreven. Tegen deze laatste opvatting zijn echter wel bezwaren in te brengen. Vooreerst is xQoevaQxonai ook in vs 6 gebruikt en is daar niet sprake van vergelijking van twee verschillende personen of groepen, maar van een vroeger en later bij Titus. In de tweede plaats kan thans niemand meer aan de Macedonische kerken denken en bovendien heeft Paulus de Macedoniërs wel niet bepaald tot voorbeeld gesteld, maar toch gezegd, dat zij verder waren dan de Korinthiërs. Dat de collecte het eerst te Korinthe is gehouden, is zeker niet vol te houden, wanneer men den brief aan de Galaten niet te Korinthe, maar veel eerder geschreven acht1). En eindelijk komt bij deze exegese het verschil tusschen den aoristus jioiijcai en het praesens &ékeiv niet tot zijn recht. Wij kiezen daarom een anderen weg. i Kor. 16 : i vlg. beantwoordt Paulus blijkbaar een vraag over de collecte. Men wist dus van de inzameling en was er mee bezig, doch wist niet goed, hoe te handelen. Dat onderstelt

!) Zie Geref. Theol. Tijdschr., 19, 10, Febr. 1919, bl. 357 vlg. Natuurlijk kan men er op wijzen, dat als Paulus al vroeg met de collecte bezig was, hij er dan ook al tijdens zijn eerste komst te Korinthe van moet hebben gesproken en niet eerst 1 Kor. 16. Maar dat bezwaar is niet van kracht. Juist het jzeqi öe trjg Xoyetcts, waarmede 1 Kor. 16 begint, onderstelt, dat men Paulus een vraag had gedaan over de collecte en dat de apostel in antwoord daarop nadere toelichting geeft over den modus quo. Zie den tekst.