is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat alle denken der menschen gehoorzaamt aan de bepaalde wet, die Christus stelt. Eig moet met aixficeX<»ti£ovxes worden verbonden, niet met vórjfia in den zin van gedachte tegen, want het tegen wordt in het begin van het vers door xaxa uitgedrukt en de gedachte richt zich niet tegen de ■vnaxorj, maar tegen het gebod en vs 6 spreekt met naQaxofi nog uitdrukkelijk van de ongehoorzaamheid. De vnaxoi) is de gevangenis, waarheen Paulus nav vótj/ia voert. Ware het niet, dat vóri/ta doorgaans ongunstige beteekenis heeft, dan zouden wij nav vórifia ruim kunnen nemen, van goede en kwade gedachten, die alle tot gehoorzaamheid komen. Een bezwaar tegen deze opvatting is bovendien, dat moet worden bedacht, hoe aixnai.toxit,eiv toch vooral wijst op een gedwongen gehoorzaamheid, terwijl God verheerlijkende vorifiaxa zich vrijwillig onderwerpen 1). Paulus spreekt niet van bepaalde tegenstanders. Maar in dit gedeelte, dat de inleiding vormt op de waarschuwingen der gemeente tegen de Judaïsten, mogen wij aannemen, dat de apostel, indien al niet uitsluitend, dan toch zeer bepaald aan de Judaïsten heeft gedacht. Wat Paulus volgens de opsomming bestrijdt, wordt ook bij hen gevonden. Wij merken nog op, dat Paulus niet van de bekeering, maar van de overweldiging der tegenstanders handelt. Dat is hier begrijpelijk, omdat Paulus niet tot, doch over de vijanden spreekt, d. i. over hen, die vijanden zijn en blijven.

6. In vs 6 zet Paulus zijn gedachtengang voort en brengt hij hem tot zekere afsluiting. Kat staat op één lijn met xai vs 5, maar thans spreekt de apostel van zijn laatste maatregelen. 'Ev èxoifiu) 'i'/fiv, gereed houden. Wat nu gezegd wordt, geschiedt niet per se, slechts, als het noodig mocht zijn. Daarmede vermaant Paulus eenerzijds en laat hij aan den anderen kant uitkomen, dat hij het goede van de Korinthiërs verwacht. Mogelijk blijft nciQaxori, het niet hooren van de vermaning. Wij mogen daar uit afleiden, dat het nog niet tot ongehoorzaamheid is gekomen. Er is dus overeenstemming met het begin van den brief, de verhouding is goed. Doch er dreigt gevaar, ernstig gevaar; de dwaalleeraars winnen aan invloed, al hebben zij de gemeente nog niet in hun greep. Ilaoa naQaxori, iedere vorm van ongehoorzaamheid. Uit xov Xqiotov aan het slot van vs 5 volgt, dat ook thans bij 71 u>>axo>t en vjcaxori moet worden gedacht xov Xqioxov. In heel het verband denkt Paulus aan het koningschap van den Messias, vgl. vs 7, vs 14, ook vs 1 heeft xov Xqioxov 2). Er kon, om

J) Schlatter schijnt mij het beeld te pressen, wanneer hij van het beeld twee verklaringen mogelijk acht: a. in plaats van de gedachten komt gehoorzaamheid of b. de gedachten moeten dienen om Christus gehoorzaam te zijn en aan b. de voorkeur geeft.

2) Bij Plummer vinden wij op vs 1 het vermoeden uitgesproken,