Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan vs io als tusschenzin opgevat, omdat de verbinding van vs 9 met het voorafgaande moeilijk is. Vs 11 heeft echter niet den vorm van een nazin en vs 11 rekent zoozeer met den inhoud van vs io, dat wij vs io moeilijk als een vs g verklarenden tusschenzin kunnen opvatten. Hooren wij in ovx aiöxw&rioofiai in ieder geval: ik zal niet te schande worden gemaakt, dan zegt de zin met ïva, waarvoor God Paulus zal bewaren x). Paulus zal niet schijnen de Korinthiërs door brieven te verschrikken. Nadruk ligt op do|o> en op üoav. Paulus moet niet den schijn hebben, alsof hij iets doet, wat hij inderdaad niet doet. God zal het werk van Paulus bevestigen. In >\>oav ligt een sterk subjectief element, Paulus moet niet schijnen als iemand die. Het rfó|<o ziet op Paulus zelf. Hij moet zelf niet in de meening verkeeren, dat hij doet wat hij niet doet en daardoor tevreden zijn, hoewel er geen reden voor is. Jó§o> kan niet inhouden, opdat ik u niet toeschijne, alsof ik u schrik aanjoeg, want indien dit geval zich voordeed, zouden de Korinthiërs zelf uit den aard der zaak zeer goed weten, dat Paulus hen niet verschrikt had. Had Paulus willen zeggen, opdat ik u niet zou toeschijnen, dan mochten we verwachten, dat hij geschreven had, als iemand, die door brieven wil verschrikken. Men moet <fó§ot in verband brengen met xav%ri<Jc)fiai. Indien Paulus in eigen oog scheen te doen, wat hij inderdaad niet deed, was zijn roem ijdel en werd hij te schande gemaakt. Immers men zou te Korinthe zeggen, Paulus denkt, dat hij ons bang heeft gemaakt, maar dat verbeeldt hij zich2)! Reeds vs i bleek, dat men Paulus beschuldigde, dat hij op een afstand durfde, maar, ais hij te Korinthe was, niets had te vertellen. God zal er Paulus voor bewaren, dat van zichzelf te gaan gelooven en God zelf zal den Korinthiërs duidelijk maken, dat Paulus niet een man is, die alleen op een afstand, als hij een brief schrijft, wat

x) Er ligt overigens waarheid in de opmerkingen, gelijk men ze bij Allo en Plummer vindt, dat het heel moeilijk is om nauwkeurig volgens de regels der grammatica het verband tusschen vs 8 en 9 te bepalen, doch dat de zin van het geheel duidelijk is. Het is ook niet noodig, als J. Weiss, Die Aufg. d. Neutest. Wiss., Göttingen, 1908, bl. 31 doet, om een interpolatie aan te nemen, omdat de zin wel duidelijk is en in de eerste plaats, omdat de tekstgetuigen daartoe niet de minste aanleiding geven. Paulus' stijl is ook in dit gedeelte telkens gewrongen, blijkbaar gevolg van aandoening.

2) Deze exegese staat in het nauwste verband met het altijd min of meer hypothetische verband, dat wij gelegd hebben tusschen aiaxwO-rjaofiai en ïva uï] ëó^co. Legt men dat verband anders, dan wijzigt zich ook de beteekenis van den finalen zin. Zoo omschrijft Lietzmann: God heeft mij de bevoegdheid gegeven om te bouwen, daarom wil ik haar niet gebruiken, opdat ik niet verdacht worde u door mijn brieven te willen verschrikken. Dit verband lijkt mij onjuist, omdat het ïva van aujiyvv&7](ioucLL losmaakt.

Sluiten