is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijzen is tot in eeuwigheid, Rom. 9:5, en dus ook Paulus Hem heeft te verheerlijken. Die hooge God weet, dat de apostel de waarheid spreekt. Dat moet de Korinthiërs van de waarheid van Paulus' woord overtuigen. Iets waarin de wereld niet roemen zou, zwakheden, kan waarlijk tot roem zijn van God.

32. Er volgen thans enkele verzen, die op volkomen duidelijke wijze een voorval uit Paulus' leven verhalen. De groote vraag is echter, waarom staat dat verhaal hier, hoe is het verband? Het spreekt wel van zelf, dat men deze verzen als interpolatie heeft beschouwd. Wij kunnen echter dadelijk zeggen, dat een interpolator ze zeker niet op deze plaats zou hebben ingelascht x). Dadelijk valt op, dat de geheele episode staat tusschen een dubbel xavx&G&ai öeï; evenzeer valt op, dat het tweede xavxao&ai ósl in een andere schakeering is gebruikt dan het eerste. In 12 : 1 plaatst Paulus zich met de goede woorden van 11 : 30 op het standpunt der Judaïsten. Op beide plaatsen volgt een bijzonder geval, dat doet vermoeden, dat Paulus telkens een voorbeeld laat volgen van een geval, waarop hij roemen kan in den in de inleidende formule uitgesproken zin. Zoo komen we tot de verklaring, dat we in 11 : 31—33 hebben te zien een voorbeeld van groote zwakheid, waarin Paulus bijzonder roemt. Waarom de apostel dit voorbeeld kiest, terwijl in het onmiddellijk voorafgaande heel wat dingen lagen aangeduid en ook 1 : 8 sprak van bijzonder grooten nood, is moeilijk te zeggen. Wij kunnen vermoeden, dat de apostel een geval uit het begin van zijn werkzaamheid heeft vermeld, omdat daarbij het geheele werk op het spel stond en dus wel duidelijk aan den dag trad, dat God hem bewaarde om, al was hij niet in staat zichzelf te redden, een groot werk te doen 2).

Damaskus is de oudste stad der aarde. Het ligt in een gebied, waarover in deze periode veel strijd is geweest. Moeilijk

*) Men zie b.v. J. M. S. Baljon, De tekst d. br. v. Paulus a. d. Rom. de Cor. en de Gal. als voorwerp v. d. conjecturaal kritiek beschouwd, Utrecht, 1884, bl. 159 vlg.

2) Daarmede is de vraag, waarom de geschiedenis van Paulus' ontvluchting hier voorkomt, voldoende beantwoord. Voor allerlei andere antwoorden, voor de onderstelling van interpolatie, zie Windisch bij vs 32. Soms, b.v. door Plummer, wordt ondersteld, dat de gebeurtenis, welke Paulus hier verhaalt, te Korinthe bekend was en dat men den apostel omdat hij gevlucht was, lafheid verweet. Zeer waarschijnlijk is dat niet. Vluchten uit doodsgevaar kan niemand lafheid noemen, vooral niet wanneer men een groote taak voor zich ziet. Beter is de opmerking van Plummer, dat Damaskus, waar Paulus kwam om te vervolgen, de eerste stad was, waar hij vervolgd werd. Wij kunnen daaraan toevoegen, Paulus moest terstond leeren, dat het ook noodig kon zijn het werk over te geven in de handen Gods, in het geloof te vluchten, Matth. 10 : 23.