is toegevoegd aan je favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Korinthe noodig om de gesteldheid van die gemeente. Van andere kerken nam Paulus wel wat aan, al zal hij nooit iets verzocht hebben. De Korinthiërs waren zelfs op het stuk van de collecte voor de armen te Jeruzalem nalatig. Zoo kon Paulus van hen in geen geval iets vragen, vgl. n : 8. In het laatste gedeelte van het vers stelt Paulus zich op het standpunt der gemeente en spreekt hij daardoor ironisch. De gemeente zag het als een aóixia, een onrechtmatige daad van Paulus, dat hij haar niets had opgelegd. Zoo zal men het wel eerst gezien hebben, lang nadat Paulus weg was, toen de Judaïsten waren gekomen. Welnu, als Paulus dan in de oogen der Korinthiërs verkeerd heeft gehandeld, (toen hij handelde, gelijk hij in het belang der gemeente meende te moeten doen), dan zal hij zich daartegen niet verdedigen, doch alleen vergeving vragen. Misschien, dat deze ironische vraag beter dan iets anders in staat was, om den Korinthiërs hun zonde te doen gevoelen.

14. Vs 14 spreekt over de reisplannen van Paulus en brengt ons daardoor weer bij de kwesties van tusschenbezoek en tusschenbrief1). 'Iöov vraagt levendig de aandacht voor iets nieuws. TqItov rovto, dit derde, spreekt uit, dat Paulus ditmaal iets voor de derde keer doet. l'-xoifAs%£iv, misschien een populaire uitdrukking, beteekent gereed staan. Nu kan de beteekenis van tqïtov tovto ètoi/ion; s/tu èjl&eiv een dubbele zijn. N.l. ik sta al voor de derde keer gereed om te komen, maar ik heb nog nooit kunnen komen, doch hoop het thans te kunnen doen; dan valt dus de klemtoon °P gereed. De beteekenis kan ook zijn: tweemaal ben ik reeds bij u geweest, thans sta ik gereed om voor de derde keer bij u te komen 2). Wij kiezen voor de tweede uitlegging: 1. 13 : 1 staat xqixov xovzo £Q%ofiai nqos, v/tat, deze woorden zijn wel met de tweede, niet met de eerste uitlegging in overeenstemming te brengen; 2. het bezoek év Avjirj, waarvan 2 : 1 spreekt, kan niet het Hand. 18 bedoelde bezoek zijn, zie op 2 : 1; 3. 1 : 15 vlg. spreekt ongetwijfeld van een niet gebracht bezoek; er is echter geen sprake van, dat Paulus een

*) Het is merkwaardig, dat Paulus hier van zijn voorgenomen bezoek spreekt, immers vs 16 keert hij naar de gedachten van vs 11—13 terug. Men verklare dat zóó, Paulus is nog steeds vervuld met het feit, dat hij thans komen kan, vgl. 2 : 1 vlg. Daarom lascht hij op dezelfde wijze als 11 : 12, maar uitvoeriger, iets in over de toekomst, thans bepaald over de naaste toekomst. Maar Paulus had nog meer 111 verband met de Judaïsten te zeggen, dat volgt vs 16. Tevens vormen de verzen 14 en 15 een goeden grondslag om het laatste en ernstigste verwijt te weerleggen.

2) Bachmann wil iolzov met xaTavagxijaco en iX&eTv verbinden, niet met ezoifiwg e%w. Maar deze opvatting is in strijd met de woordorde.