is toegevoegd aan uw favorieten.

De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12:2

AfiaQxiav wordt door xai met öyxov verbonden, naast het algemeene öyxov kan a/iagziav slechts de bedoeling hebben een onderdeel te noemen, xai is niet zuiver copulatief, maar explicatief op te vatten, § 352. Men kan vertalen: met name. Met (cfiaQTia schijnt het beeld te worden verlaten, dit is slechts schijn, want evxeQioxaxog houdt het vast. De beteekenis van dit woord is niet zeker, het moet worden afgeleid, het is nergens gevonden op een plaats onafhankelijk van de onze. Nu is de vraag, of svjceQiaxazoq actief dan wel passief moet worden genomen, dus: die gemakkelijk gaat staan om, of die gemakkelijk wordt aangedaan. Adiectiva op -oxccxoq hebben doorgaans passieve beteekenis *), maar men heeft er mee te rekenen dat evneQiaxaroq van een Med. ev.rs(jiaxciftai kan zijn afgeleid 2). Ten slotte is het verschil niet zoo heel groot, in elk geval is de zonde voorgesteld als een kleed, dat gemakkelijk gedragen wordt en dat afgelegd moet worden. Misschien kunnen we nog één stap verder gaan en bepaald denken aan de verslapping, die de Hebieen belet te loopen naar den eisch. Het hoofdwerkwoord is XQix<s>nev, (de var. rQé%ofiev K P etc. komt voor den tekst niet in aanmerking), d. w. z. de brief wekt op om hard te loopen, 1 Kor. 9 : 24. En de wijze, waarop dit geschieden moet, geeft <fi' imoftovi/q, volhardend te kennen. Het moet, zijn een zonder ophouden snellen door het renperk («j'«>»'«) dat voor ons ligt. IÏQOxei,uevov roept de voorstelling op, dat we aan het begin staan en dat de gansche baan, of althans een groot deel der baan, klaargemaakt voor ons ligt, vgl. Jud. : 7. Er is dus overeenstemming met die plaatsen, die zeiden, dat de Hebreen a. h. w. weer van voren aan moesten beginnen, 5 : 11—6 : 12. 'JI/ulv, het is de baan, die wij krachtens onze roeping, 3 : 1, verplicht zijn te loopen 3). 2. 'A<poQ<ï>vxeq is weer partic. praes., heel den tijd, dat we

1) Voorbeelden bij Alford.

2) „Die Adj. vom Deponentibus haben meistens passive Bdtg.. . einige jedoch passive und aktive oder bloss aktive... Auch die von transitiven Aktiven abgeleiteten Komposita, besonders die, welche mit einem Nomen oder Adverb, selten die, welche mit einer Piapos. zusammengesetzt sind, haben sehr haufig aktive Bedeut." Kühner-Blass, Ausf. Gramm. der Griech. Sprache, 1892, I3, 2, bl. 288 vlg. Overigens is het te begrijpen, dat cvneQLarazog juist, omdat de beteekenis onzeker is, op velerlei wijze is verklaard. Moulton en Milligan s. v. noemen: I) easily avoided, 2) admired (lit. well-surrounded), 3) easily surrounding, 4) dangerous (lit. having easy distress). De eerste en de tweede beteekenis komen door het verband niet in aanmerking. Voorloopig zal het wel het veiligst zijn zich zoo veel mogelijk door de afleiding den weg te laten wijzen. Vgl. nog de bespreking bij Moffatt.

3) IJgoxtifisvos aywv is een in het Grieksch niet ongewone uitdrukking. Voorbeelden bij Moffatt.