is toegevoegd aan uw favorieten.

De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12: 24

van den nieuwen dag. Maar zij hebben een rechter, die God van allen is. Die God is wel een vreeselijk rechter, 10:31, maar die gedachte treedt hier niet naar voren. Thans is het de bedoeling de gemeente te wijzen op het voorrecht, dat ze bezit, dat haar rechter God van allen is en haar dus vrijspraak brengen kan, vgl. töjv Ps. 68 (67): 6. Gods rechterschap "openbaart zich in het bijzonder bij het laatste oordeel en op dit laatste oordeel wordt vooruit gegrepen bij het sterven1). Daarom volgt logisch op het noemen van God als Rechter, het noemen van de gemeente, voorzoover ze reeds toeft in heerlijkheid. Vóór nvsv/uaoiv ontbreekt weer het lidwoord, het gaat dus niet om de bepaalde groep, maar om het karakter van die groep. Daar blijkens de bepalende woorden aan menschen moet worden gedacht, wijst nvsv/iara naar de afgestorven zielen, die geen lichaam hebben, slechts 3Tvsvfia zijn, nvsvua heeft hier dus de beteekenis van vs. 9. Die Ttvevftaza zijn van (fixaioi, menschen, die zedelijk rein zijn, geen schuld hebben, doorgaans heeft Hebr. ayioi. Door TexeXei(Ofièv(t)v wordt kwantitatief aangeduid, dat ze tot het hoogtepunt gebracht zijn, ze zijn er. Nu is er saamhoorigheid tusschen de geloovigen op aarde en de volmaakten in den hemel. Die saamhoorigheid ligt in het werk van Jezus, waarvan de volmaakten reeds de volle vrucht genieten. Jezus zelf heeft het rékoe, bereikt, 2 : 10; 12:2 en brengt daartoe de zijnen. 24. Als de brief tot Jezus komt, dan wordt Hij niet Zoon genoemd, maar met een naam, die het werk, dat Hij op aarde verrichtte, voor den geest roept. Dat werk ligt, als vroeger is aangetoond, vast in een nieuw verbond of testament, waarvan Jezus de Middelaar is, vgl. 9: 15 en het houdt in bespringend bloed, d. 1. verzoening. Wel sterk is het verschil met Mozes, die in vs 21 was vermeld, den Middelaar van het oude verbond, vgl. ook 3:2 vlg. Néoc, wijst aan, dat het testament, nog slechts kort geleden in werking trad 2); bloed der verzoening herinnert, aan wat vroeger over het hoogepriesterliik werk van Christus is geschreven, vgl. m. n. 9 : 13, 22; 10 : 22 ®). Bloed der verzoening is een uitdrukking ontleend'aan den Oudtestamentischen eeredienst. De Hebreen mogen echter niet mee-

*) Zie De Verwachting der Toekomst van Jezus Christus, 1007 bl. 57 vlg.

2) Soms wordt beweerd, dat vtog te nemen is in denzelfden zin als nauws, en dat het alleen gekozen is, om herhaling te krijgen van de kwamiteitswisseliDg in - cov tsreXsHOfiévcov (Blass).

3) Opmerkingen als, dat de schrijver hier het bloed van Jezus scheidt van Hem zelf, althans een onderscheid maakt en dat dit bloed ook in het hemelsche Jeruzalem is enz., zijn reine speculaties, die geheel buiten het in den tekst bedoelde omgaan. De Middelaar zelf wordt genoemd en hetgeen waardoor Hij reinigde. Verder mag men niet gaan.