is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding in de zielkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

1. Beteekenis der zielkunde.

Onder de wetenschappen die de nieuwere tijd in het Westen tot ontwikkeling gebracht heeft, mag ook de zielklinde gerekend worden. „Ze heeft een lang verleden, maar een korte geschiedenis." — In de laatste decennia trok ze weer bijzonder de aandacht en voor de toekomst belooft ze tal van verrassingen.

Het spreekt vanzelf dat, al is de zielkunde als wetenschap in het begin van een nieuw ontwikkelingsstadium, toch reeds door tal van eeuwen heen over de ziel en haar eigenaardigheden is nagedacht. Hoe zou het ook anders kunnen? Wij hebben allen in ons dagelijksch leven immers met menschen te doen, en een van de eerste eigenschappen die wij allen eiken dag noodig hebben is juist de menschenkennis. De handelsman moet weten hoe hij zijn artikel voor de menschen aannemelijk maken moet, de dokter moet verstaan hoe hij bij zijn verschillende patiënten heeft op te treden, de advocaat moet begrijpen wien hij vertrouwen kan, en voor wien hij op zijn hoede moet wezen. Schier ieder oogenblik van ons leven wordt op onze menschenkennis een beroep gedaan, in het bijzonder bij een ieder die tot opvoeding geroepen is. Geen wonder dan ook dat de oudheid ons ontzaglijke schatten van menschenkennis heeft nagelaten, waarvan wij ook nu nog dankbaar gebruik kunnen maken. Men denke slechts aan het boek der Spreuken van Salomo. Welk een fijne, zielkundige opmerkingen zijn ons daarin bewaard! Van welk een diep inzicht getuigt het in de verborgen motieven van het menschelijk handelen! Hier is een zielkundige aan het woord die niet geëvenaard zal worden, wiens oogen door den Geest Gods verlicht zijn om te aanschouwen de bronnen van het menschelijk willen en leven. En niet alleen dit boek, de gansche Schrift is overrijk aan menschenkennis. Zij doet ons God kennen, maar openbaart ons niet minder het menschenhart. Zij schetst ons de hef de des Vaders, maar niet minder scherp en diep onthult ze ons de ellende des menschen. Zij is Theologie en tegelijk Psychologie, Godskennis en menschenkennis.

Doch al is dat alles volkomen juist en al zou men onmogelijk ongestraft al die veelvuldige gegevens kunnen verwaarloozen, toch is evenzeer waar dat van een stelselmatige beoefening der zielkunde nog niet zoo lang kan gesproken worden. Het boek der Spreuken bevat wel veel zielkundige gedachten, maar is allerminst een systematische psychologie. Zielkunde >